Modern Greek Bible

Haggai 1

Haggai

Return to Index

Chapter 2

1

[] En tw ebdomw mhni, th eikosth prwth tou mhnoV, egeine logoV Kuriou di' Aggaiou tou profhtou, legwn,

2

Lalhson twra proV Zorobabel ton uion tou Salaqihl, ton dioikhthn tou Iouda, kai proV Ihsoun ton uion tou Iwsedek, ton ierea ton megan, kai proV to upoloipon tou laou, legwn,

3

TiV metaxu saV emeinen, ostiV eide ton oikon touton en th prwth autou doxh; kai opoion twra seiV blepete auton; den einai eiV touV ofqalmouV saV wV ouden, sugkrinomenoV proV ekeinon;

4

Plhn endunamou twra, Zorobabel, legei KurioV, kai endunamou, Ihsou, uie tou Iwsedek, o iereuV o megaV, kai endunamou, paV o laoV tou topou, legei KurioV, kai ergazesqe× dioti egw eimai me saV, legei o KurioV twn dunamewn.

5

Kata ton logon thV proV esaV diaqhkhV mou, ote exhlqete ex Aiguptou, to pneuma mou qelei menei metaxu saV× mh fobeisqe.

6

Dioti outw legei o KurioV twn dunamewn× Eti apax met' oligon egw qelw seisei ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai thn xhran.

7

Kai qelw seisei panta ta eqnh, kai qelei elqei o eklektoV pantwn twn eqnwn, kai qelw emplhsei ton oikon touton doxhV, legei o KurioV twn dunamewn.

8

Emou einai to argurion kai emou to crusion, legei o KurioV twn dunamewn.

9

H doxa tou escatou toutou oikou qelei eisqai megalhtera thV tou prwtou, legei o KurioV twn dunamewn× kai en tw topw toutw qelw dwsei eirhnhn, legei o KurioV twn dunamewn.

10

[] En th eikosth tetarth tou ennatou mhnoV, en tw deuterw etei tou Dareiou, egeine logoV Kuriou di' Aggaiou tou profhtou, legwn,

11

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Erwthson twra touV iereiV peri tou nomou, legwn,

12

Ean labh tiV kreaV agion en tw akrw tou imatiou autou kai dia tou akrou autou eggish arton h mageireuma h oinon h elaion h pan faghton, qelei agiasqh; Kai oi iereiV apekriqhsan kai eipon, Ouci.

13

Kai eipen o AggaioV, Ean akaqartoV apo nekrou swmatoV eggish ti ex autwn, qelei mianqh; Kai oi iereiV apekriqhsan kai eipon, Qelei mianqh.

14

Kai apekriqh o AggaioV kai eipen, OutwV einai o laoV outoV kai outw to eqnoV touto enwpion mou, legei o KurioV, kai outw pan ergon twn ceirwn autwn× kai o, ti prosferousin ekei, einai memiasmenon.

15

Kai twra loipon sullogisqhte× apo thV hmeraV tauthV kai epekeina, prin teqh liqoV epi liqon en tw naw tou Kuriou,

16

prin geinwsi tauta, eporeueto tiV eiV swron eikosi metrwn kai hsan deka× eporeueto eiV ton lhnon dia na exantlhsh penthkonta metra apo tou lhnou, kai hsan eikosi.

17

SaV epataxa me anemofqorian kai me erusibhn kai me calazan en pasi toiV ergoiV twn ceirwn saV× plhn seiV den epestreyate proV eme, legei KurioV.

18

Sullogisqhte twra× apo thV hmeraV tauthV kai epekeina, apo thV eikosthV tetarthV hmeraV tou ennatou mhnoV apo thV hmeraV kaq' hn eqemeliwqh o naoV tou Kuriou, sullogisqhte.

19

Einai o sporoV eti en th apoqhkh; eti kai h ampeloV kai h sukh kai h roidia kai h elaia den ekarpoforhsan× apo thV hmeraV tauthV qelw euloghsei auta.

20

[] Kai egeine palin logoV Kuriou proV ton Aggaion th eikosth tetarth tou mhnoV legwn,

21

Lalhson proV Zorobabel, ton dioikhthn tou Iouda, legwn, Egw seiw ton ouranon kai thn ghn×

22

kai qelw katastreyei ton qronon twn basileiwn kai qelw exoloqreusei to kratoV twn basileiwn twn eqnwn× kai qelw katastreyei amaxaV kai touV anabataV autwn, kai oi ippoi kai oi anabatai autwn qelousi pesei, ekastoV dia thV romfaiaV tou adelfou autou.

23

En th hmera ekeinh, legei o KurioV twn dunamewn, qelw labei se, Zorobabel, ton doulon mou, ton uion tou Salaqihl, legei KurioV, kai qelw se qesei wV sfragida, dioti se exelexa, legei o KurioV twn dunamewn.

Zechariah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: