Modern Greek Bible

Zephaniah 3

Haggai

Return to Index

Chapter 1

1

[] En tw deuterw etei Dareiou tou basilewV, en tw ektw mhni, th prwth hmera tou mhnoV, egeine logoV Kuriou di' Aggaiou tou profhtou proV Zorobabel, ton uion tou Salaqihl, ton dioikhthn tou Iouda, kai proV Ihsoun ton uion tou Iwsedek, ton ierea ton megan, legwn,

2

Outw legei o KurioV twn dunamewn, legwn, O laoV outoV legousin, O kairoV den hlqen, o kairoV na oikodomhqh o oikoV tou Kuriou.

3

Kai egeine logoV Kuriou di' Aggaiou tou profhtou, legwn,

4

Einai kairoV eiV esaV, na katoikhte seiV en toiV fatnwtoiV oikoiV saV, o de oikoV outoV na hnai erhmoV;

5

Twra loipon outw legei o KurioV twn dunamewn, Sullogisqhte taV odouV saV.

6

Espeirate polu kai eiswdeusate oligon, trwgete kai den cortainete, pinete kai den eucaristeisqe, enduesqe kai den qermainesqe, kai o misqodotoumenoV misqodoteitai dia balantion tetruphmenon.

7

Outw legei o KurioV twn dunamewn, Sullogisqhte taV odouV saV.

8

Anabhte eiV to oroV kai ferete xula kai oikodomhsate ton oikon, kai qelw euaresthqh eiV auton kai qelw endoxasqh, legei KurioV.

9

Epebleyate eiV polu, kai idou, egeinen oligon× kai eferate touto eiV ton oikon kai egw apefushsa auto. Dia ti; legei o KurioV twn dunamewn. Ex aitiaV tou oikou mou, ostiV einai erhmoV, enw seiV trecete ekastoV eiV ton oikon autou.

10

Dia touto o ouranoV apekleisen apo saV thn droson autou kai h gh apekleise ton karpon authV,

11

kai ekalesa anombrian epi thn ghn kai epi ta orh, epi ton siton kai epi to gleukoV kai epi to elaion kai ef' osa ekferei h gh, kai epi touV anqrwpouV kai epi ta kthnh, kai epi pantaV touV kopouV twn ceirwn autwn.

12

[] Kai uphkouse Zorobabel o uioV tou Salaqihl kai IhsouV o uioV tou Iwsedek, o iereuV o megaV, kai pan to upoloipon tou laou, eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou autwn kai eiV touV logouV Aggaiou tou profhtou, kaqwV apesteilen auton KurioV o QeoV autwn× kai efobhqh o laoV enwpion tou Kuriou.

13

Kai elalhsen AggaioV o apestalmenoV tou Kuriou kata thn aggelian tou Kuriou proV ton laon, legwn, Egw eimai me saV, legei KurioV.

14

Kai dihgeiren o KurioV to pneuma tou Zorobabel uiou tou Salaqihl, tou dioikhtou tou Iouda, kai to pneuma tou Ihsou uiou tou Iwsedek, tou ierewV tou megalou, kai to pneuma pantoV tou upoloipou tou laou, kai hlqon kai eirgazonto en tw oikw tou Kuriou twn dunamewn, tou Qeou autwn,

15

en th eikosth tetarth hmera tou ektou mhnoV, en tw deuterw etei Dareiou tou basilewV.

Haggai 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: