Modern Greek Bible

Zephaniah 2

Zephaniah

Return to Index

Chapter 3

1

[] Ouai h paradedeigmatismenh kai memolusmenh× h poliV h kataqlibousa

2

Den uphkousen eiV thn fwnhn× den edecqh diorqwsin× den hlpisen epi ton Kurion× den eplhsiasen eiV ton Qeon authV.

3

Oi arconteV authV einai en auth leonteV wruomenoi× oi kritai authV lukoi thV esperaV× den afinousin ouden dia to prwi.

4

Oi profhtai authV einai propeteiV, anqrwpoi dolioi× oi iereiV authV ebebhlwsan to agiasthrion, hqethsan ton nomon.

5

O KurioV einai dikaioV en mesw authV× den qelei kamei adikian× kata pasan prwian ferei thn krisin autou eiV fwV, den apoleipei× all' o diefqarmenoV den gnwrizei aiscunhn.

6

Exwloqreusa eqnh× oi purgoi autwn einai hrhmwmenoi× hrhmwsa taV odouV autwn, wste na mh uparch diabainwn× ai poleiV autwn hfanisqhsan, wste den uparcei oudeiV katoikwn.

7

Eipa, BebaiwV hqeleV me fobhqh, hqeleV decqh paideian, kai h katoikia authV den hqelen exoloqreuqh, oson kai an etimwroun authn× plhn autoi espeusan na diafqeirwsi pasaV taV praxeiV autwn.

8

[] Dia touto prosmenete me, legei KurioV, mecri thV hmeraV kaq' hn egeiromai proV lehlasian× dioti h apofasiV mou einai na sunaxw ta eqnh, na sunaqroisw ta basileia, na ekcew ep' auta thn aganakthsin mou, olhn thn exayin thV orghV mou× epeidh pasa h gh qelei katanalwqh upo tou puroV tou zhlou mou.

9

Dioti tote qelw apokatasthsei eiV touV laouV glwssan kaqaran, dia na epikalwntai panteV to onoma tou Kuriou, na douleuwsin auton upo ena zugon.

10

Apo tou peran twn potamwn thV AiqiopiaV oi iketai mou, h qugathr twn diesparmenwn mou, qelousi ferei thn prosforan mou.

11

En th hmera ekeinh den qeleiV aiscunesqai dia pasaV taV praxeiV sou, di' wn hnomhsaV enantion mou× dioti tote qelw afairesei ek mesou sou touV kaucwmenouV eiV thn megaloprepeian sou, kai den qeleiV pleon megalaucei kata tou orouV tou agiou mou.

12

Kai qelw afhsei en mesw sou laon teqlimmenon kai ptwcon, kai outoi qelousin elpizei epi to onoma tou Kuriou.

13

To upoloipon tou Israhl den qelei praxei anomian oude lalhsei yeudh, oude qelei eureqh en tw stomati autwn glwssa dolia× dioti autoi qelousi boskei kai plagiazei, kai den qelei uparcei o ekfobwn.

14

[] Yalle, qugater Siwn× alalaxate, Israhl× terpou kai eufrainou ex olhV kardiaV, qugater Ierousalhm.

15

Afhresen o KurioV taV kriseiV sou, apestreye ton ecqron sou× basileuV tou Israhl einai o KurioV en mesw sou× den qeleiV pleon idei kakon.

16

En th hmera ekeinh qelei lecqh proV thn Ierousalhm, Mh fobou× Siwn, aV mh ekluwntai ai ceireV sou.

17

KurioV o QeoV sou, o en mesw sou, o dunatoV, qelei se swsei, qelei eufranqh epi se en cara, qelei anapauesqai eiV thn agaphn autou, qelei eufrainesqai eiV se en asmasi.

18

Qelw sunaxei touV leluphmenouV dia taV epishmouV eortaV, touV ontaV apo sou, eiV touV opoiouV hto baroV o oneidismoV.

19

Idou, en tw kairw ekeinw qelw afanisei pantaV touV kataqlibontaV se× kai qelw swsei thn cwlainousan kai sunaxei thn exwsmenhn× kai qelw katasthsei autouV epainon kai doxan en panti topw thV aiscunhV autwn.

20

En tw kairw ekeinw qelw saV ferei kai en tw kairw ekeinw qelw saV sunaxei× dioti qelw saV kamei onomastouV kai epainetouV metaxu pantwn twn lawn thV ghV, otan egw apostreyw thn aicmalwsian saV emprosqen twn ofqalmwn saV, legei KurioV.

Haggai 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: