Modern Greek Bible

Zephaniah 1

Zephaniah

Return to Index

Chapter 2

1

[] Sunacqhte kai sunaqroisqhte, to eqnoV to mh epiqumhton,

2

prin to yhfisma gennhsh to apotelesma autou kai h hmera parelqh wV cnouV, prin epelqh ef' umaV h exayiV tou Kuriou, prin epelqh ef' umaV h hmera tou qumou tou Kuriou.

3

Zhteite ton Kurion, panteV oi praeiV thV ghV, oi ektelesanteV taV kriseiV autou× zhteite dikaiosunhn, zhteite praothta, iswV skepasqhte en th hmera thV orghV tou Kuriou.

4

[] Dioti h Gaza qelei egkataleifqh kai h Askalwn qelei erhmwqh× qelousin ekdiwxei thn Azwton en kairw meshmbriaV kai h Akkarwn qelei ekrizwqh.

5

Ouai eiV touV katoikouV twn paraliwn thV qalasshV, eiV to eqnoV twn Cereqaiwn× o logoV tou Kuriou einai enantion saV, Canaan, gh twn Filistaiwn, kai qelw se afanisei, wste na mh uparch o katoikwn.

6

Kai to paralion thV qalasshV qelei eisqai katoikiai kai sphlaia poimenwn kai mandrai poimniwn.

7

Kai to paralion touto qelei eisqai dia to upoloipon tou oikou Iouda× ekei qelousi boskei× en toiV oikoiV thV AskalwnoV qelousi kataluei to esperaV× dioti KurioV o QeoV autwn qelei episkefqh autouV kai apostreyei thn aicmalwsian autwn.

8

[] Hkousa touV oneidismouV tou Mwab kai taV ubreiV twn uiwn Ammwn, dia twn opoiwn wneidizon ton laon mou kai emegalunonto kata twn oriwn autou.

9

Dia touto, Zw egw, legei o KurioV twn dunamewn, o QeoV tou Israhl, exapantoV o Mwab qelei eisqai wV ta Sodoma kai oi uioi Ammwn wV ta Gomorra, topoV knidwn kai alukai kai pantoteinh erhmwsiV× to upoloipon tou laou mou qelei lafuragwghsei autouV kai to upoloipon tou eqnouV mou qalei kataklhronomhsei autouV.

10

Touto qelei geinei eiV autouV dia thn uperhfanian autwn, dioti wneidisan kai emegalunqhsan kata tou laou tou Kuriou twn dunamewn.

11

O KurioV qelei eisqai tromeroV enantion autwn, dioti qelei exoloqreusei pantaV touV qeouV thV ghV× kai qelousi proskunhsei auton, ekastoV ek tou topou autou, pasai ai nhsoi twn eqnwn.

12

[] Kai seiV, AiqiopeV, qelete diaperasqh dia thV romfaiaV mou.

13

Kai qelei ekteinei thn ceira autou kata tou borra kai afanisei thn Assurian, kai qelei katasthsei thn Nineuh eiV afanismon, topon anudron wV h erhmoV.

14

Kai poimnia qelousi boskesqai en mesw authV, panta ta zwa twn eqnwn× kai o pelekan kai o akanqocoiroV qelousi katoikei en toiV anwflioiV authV× h fwnh autwn qelei hchsei eiV ta paraqura× erhmwsiV qelei eisqai en taiV pulaiV, dioti qelei gumnwqh apo twn kedrinwn ergwn.

15

Auth einai h eufrainomenh poliV, h katoikousa amerimnwV, h legousa en th kardia authV, Egw eimai kai den einai allh ektoV emou. PwV katestaqh erhmoV, kataluma qhriwn× paV o diabainwn di' authV qelei surixei kai kinhsei thn ceira autou.

Zephaniah 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: