Modern Greek Bible

Habakkuk 3

Zephaniah

Return to Index

Chapter 1

1

[] O logoV tou Kuriou, o genomenoV proV Sofonian ton uion tou Cousei, uiou tou Gedaliou, uiou tou Amariou uiou tou Izkiou, en taiV hmeraiV Iwsiou, uiou tou Amwn basilewV tou Iouda.

2

Qelw afanisei pantelwV ta panta apo proswpou thV ghV, legei KurioV.

3

Qelw afanisei anqrwpon kai kthnoV qelw afanisei ta peteina tou ouranou kai touV icquaV thV qalasshV kai ta proskommata meta twn asebwn kai qelw exoloqreusei ton anqrwpon apo proswpou thV ghV, legei KurioV.

4

Kai qelw ekteinei thn ceira mou epi ton Ioudan kai epi pantaV touV katoikouV thV Ierousalhm, kai qelw exoloqreusei to upoloipon tou Baal apo tou topou toutou kai to onoma twn eidwloqutwn meta twn ierewn,

5

kai touV proskunountaV epi twn dwmatwn thn stratian tou ouranou kai touV proskunountaV kai omnuontaV eiV ton Kurion kai touV omnuontaV eiV ton Malcom,

6

kai touV ekklinontaV apo opisqen tou Kuriou kai touV mh zhtountaV ton Kurion mhde exereunwntaV auton.

7

[] Siwpa enwpion Kuriou tou Qeou, dioti egguV einai h hmera tou Kuriou× dioti o KurioV htoimase qusian, diwrise touV keklhmenouV autou.

8

Kai en th hmera thV qusiaV tou Kuriou qelw ekdikhqh touV arcontaV kai ta tekna tou basilewV kai pantaV touV endedumenouV endumata allotria.

9

En ekeinh th hmera qelw ekdikhqh kai pantaV touV uperphdwntaV ta katwflia, touV gemizontaV touV oikouV twn kuriwn autwn ex arpaghV kai dolou.

10

Kai en th hmera ekeinh, legei KurioV, qelei eisqai qoruboV kraughV apo thV icquikhV pulhV kai ololugmoV apo thV pulhV thV deuteraV kai suntrimmoV megaV apo twn lofwn.

11

Ololuxate, oi katoikoi thV MakteV, dioti exwloqreuqh paV o laoV o emporikoV× katekophsan panteV oi feronteV argurion.

12

Kai en tw kairw ekeinw qelw exereunhsei thn Ierousalhm me lucnouV kai ekdikhqh proV andraV touV anapauomenouV epi thn trugian autwn, touV legontaV en th kardia autwn, O KurioV den qelei agaqopoihsei oude qelei kakopoihsei.

13

Dia touto ta agaqa autwn qelousin eisqai eiV diarpaghn kai oi oikoi autwn eiV afanismon, kai qelousin oikodomhsei oikiaV kai den qelousi katoikhsei, kai qelousi futeusei ampelwnaV kai den qelousi piei ton oinon autwn.

14

[] EgguV einai h hmera tou Kuriou h megalh, egguV, kai speudei sfodra× fwnh thV hmeraV tou Kuriou× pikrwV qelei fwnaxei ekei o iscuroV.

15

Hmera orghV h hmera ekeinh, hmera qliyewV kai stenocwriaV, hmera erhmwsewV kai afanismou, hmera skotouV kai gnofou, hmera nefelhV kai omiclhV,

16

hmera salpiggoV kai alalagmou kata twn ocurwn polewn kai kata twn uyhlwn purgwn.

17

Kai qelw kataqliyei touV anqrwpouV kai qelousi peripatei wV tufloi, dioti hmarthsan eiV ton Kurion× kai to aima autwn qelei diacuqh wV koniV kai ai sarkeV autwn wV koproV.

18

All' oude to argurion autwn oude to crusion autwn qelei dunhqh na lutrwsh autouV en th hmera thV orghV tou Kuriou, kai pasa h gh qelei katanalwqh upo tou puroV tou zhlou autou× dioti qelei kamei sunteleian, malista taceian, epi pantaV touV katoikountaV thn ghn.

Zephaniah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: