Modern Greek Bible

Habakkuk 1

Habakkuk

Return to Index

Chapter 2

1

[] Epi thV skopiaV mou qelw staqh kai qelw sthlwqh epi tou purgou, kai qelw aposkopeuei dia na idw ti qelei lalhsei proV eme kai ti qelw apokriqh proV ton elegconta me.

2

Kai apekriqh proV eme o KurioV kai eipe, Grayon thn orasin kai ekqeson authn epi pinakidiwn, wste trecwn na anaginwskh tiV authn×

3

dioti h orasiV menei eti eiV wrismenon kairon, all' eiV to teloV qelei lalhsei kai den qelei yeusqh× an kai argoporh, prosmeinon authn× dioti bebaiwV qelei elqei, den qelei bradunei.

4

Idou, h yuch autou ephrqh, den einai euqeia en autw× o de dikaioV qelei zhsei dia thV pistewV autou.

5

[] Kai malista einai propethV ex aitiaV tou oinou, anhr alazwn, oude hsucazei× ostiV platunei thn yuchn autou wV adhV kai einai wV o qanatoV kai den cortainei, alla sunagei eiV eauton panta ta eqnh kai sullambanei eiV eauton pantaV touV laouV.

6

Den qelousi labei panteV outoi parabolhn kat' autou kai paroimian empaiktikhn enantion autou; kai eipei, Ouai eiV ton plhqunonta to mh eautou× ewV pote; kai eiV ton epibarunonta eauton me pacun phlon.

7

Den qelousi shkwqh exaifnhV oi daknonteV se kai exegerqh oi talaipwrounteV se kai qeleiV eisqai proV autouV eiV diarpaghn;

8

Epeidh su elafuragwghsaV eqnh polla, apan to upoloipon twn lawn qelousi se lafuragwghsei, ex aitiaV twn aimatwn twn anqrwpwn kai thV adikiaV thV ghV, thV polewV kai pantwn twn katoikountwn en auth.

9

Ouai eiV ton pleonektounta pleonexian kakhn dia ton oikon autou, dia na qesh thn fwlean autou uyhla, dia na eleuqerwqh ek ceiroV tou kakou.

10

EbouleuqhV aiscunhn eiV ton oikon sou, exoloqreuwn pollouV laouV, kai hmarthsaV kata thV yuchV sou.

11

Dioti o liqoV apo tou toicou qelei bohsei kai ta xulodemata qelousin apokriqh proV auton.

12

Ouai eiV ton oikodomounta polin en aimasi kai qemeliounta polin en adikiaiV.

13

Idou, den einai touto para tou Kuriou twn dunamewn, na mocqwsin oi laoi dia to pur kai ta eqnh na apokamnwsi dia thn mataiothta;

14

Dioti h gh qelei eisqai plhrhV thV gnwsewV thV doxhV tou Kuriou, kaqwV ta udata skepazousi thn qalassan.

15

[] Ouai eiV ton potizonta ton plhsion autou, eiV se ostiV prosfereiV thn fialhn sou kai proseti mequeiV auton, dia na qewrhV thn gumnwsin autwn.

16

EneplhsqhV aiscunhV anti doxhV× pie kai su, kai aV anakalufqh h akrobustia sou× to pothrion thV dexiaV tou Kuriou qelei strafh proV se, kai emetoV atimiaV qelei eisqai epi thn doxan sou.

17

Dioti h proV ton Libanon adikia sou qelei se kaluyei, kai h fqora twn qhriwn h kataptohsasa auta qelei se ptohsei, ex aitiaV twn aimatwn twn anqrwpwn kai thV adikiaV thV ghV, thV polewV kai pantwn twn katoikountwn en auth.

18

TiV h wfeleia tou gluptou, oti o morfwthV autou egluyen auto; tou cwneutou kai tou didaskalou tou yeudouV, oti o kataskeuasaV qarrei eiV to ergon autou, wste na kamnh eidwla afwna;

19

Ouai eiV ton legonta proV to xulon, Exegeirou× eiV ton afwnon liqon, Shkwqhti× auto qelei didaxei; Idou, auto einai perieskepasmenon me cruson kai arguron, kai den einai pnoh pantelwV en autw.

20

All' o KurioV einai en tw naw tw agiw autou× siwpa enwpion autou, pasa h gh.

Habakkuk 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: