Modern Greek Bible

Nahum 3

Habakkuk

Return to Index

Chapter 1

1

[] H orasiV, thn opoian eiden Abbakoum o profhthV.

2

EwV pote, Kurie, qelw krazei, kai den qeleiV eisakouei; qelw boa proV se, Adikia× kai den qeleiV swzei;

3

Dia ti me kamneiV na blepw anomian kai na qewrw talaipwrian kai arpaghn kai adikian emprosqen mou; kai uparcousi diegeironteV erida kai filoneikian.

4

Dia touto o nomoV einai argoV, kai den exercetai krisiV teleia× epeidh o asebhV katadunasteuei ton dikaion, dia touto exercetai krisiV diestrammenh.

5

[] Idete metaxu twn eqnwn kai epibleyate kai qaumasate megalwV, dioti egw qelw praxei ergon en taiV hmeraiV saV, to opoion den qelete pisteusei, ean tiV dihghqh auto.

6

Dioti, idou, egw exegeirw touV CaldaiouV, to eqnoV to pikron kai ormhtikon, to opoion qelei dielqei to platoV tou topou, dia na klhronomhsh katoikiaV ouci eautou.

7

Einai foberoi kai tromeroi× h krisiV autwn kai h exousia autwn qelei proercesqai ex autwn.

8

Kai oi ippoi autwn einai tacuteroi pardalewn kai oxuteroi lukwn thV esperaV× kai oi ippeiV autwn qelousi diacuqh kai oi ippeiV autwn qelousin elqei apo makroqen× qelousi petaxei wV aetoV speudwn eiV brwsin,

9

panteV qelousin elqei epi arpagh× h oyiV twn proswpwn autwn einai wV o anatolikoV anemoV, kai qelousi sunaxei touV aicmalwtouV wV ammon.

10

Kai qelousi peripaizei touV basileiV, kai oi arconteV qelousin eisqai paignion eiV autouV× qelousin empaizei pan ocurwma× dioti qelousin episwreusei cwma kai qelousi kurieusei auto.

11

Tote to pneuma autou qelei alloiwqh, kai qelei uperbh pan orion kai qelei asebei, apodidwn thn iscun autou tauthn eiV ton qeon autou.

12

[] Den eisai su ap' aiwnoV, Kurie Qee mou, o AgioV mou; den qelomen apoqanei. Su, Kurie, dietaxaV autouV dia krisin× kai su, Iscure, katesthsaV autouV eiV paideian hmwn.

13

Oi ofqalmoi sou einai kaqarwteroi para wste na blephV ta ponhra, kai den dunasai na epiblephV eiV thn anomian× dia ti epiblepeiV eiV touV paranomouV kai siwpaV, otan o asebhV katapinh ton dikaioteron eautou,

14

kai kamneiV touV anqrwpouV wV touV icquaV thV qalasshV, wV ta erpeta, ta mh econta arconta ef' eautwn;

15

Anasurousi pantaV dia tou agkistrou, elkousin autouV eiV to diktuon autwn kai sunagousin autouV eiV thn saghnhn autwn× dia touto eufrainontai kai cairousi.

16

Dia touto qusiazousin eiV to diktuon autwn kai kaiousi qumiama eiV thn saghnhn autwn× dioti di' autwn h meriV autwn einai paceia kai to faghton autwn eklekton.

17

Mh dia touto qelousi pantote ekkenonei to diktuon autwn; kai den qelousi feidesqai foneuonteV pantote ta eqnh;

Habakkuk 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: