Modern Greek Bible

Nahum 2

Nahum

Return to Index

Chapter 3

1

[] Ouai eiV thn polin twn aimatwn× olh einai plhrhV yeudouV kai arpaghV× to qhrama den apoleipei.

2

Fwnh mastigwn akouetai kai fwnh qorubou trocwn kai ippwn ormwntwn kai armatwn anaphdwntwn,

3

ippewV anabainontoV kai romfaiaV stilboushV kai logchV exastraptoushV, kai plhqoV traumatizomenwn kai megaV ariqmoV ptwmatwn, kai den einai teloV twn ptwmatwn× proskoptousin eiV ta ptwmata autwn×

4

apo tou plhqouV twn porneiwn thV qelktikhV pornhV, thV empeirou eiV gohteiaV, htiV pwlei eqnh dia twn porneiwn authV kai fulaV dia twn gohteiwn authV.

5

Idou, egw eimai enantion sou, legei o KurioV twn dunamewn× kai qelw anashkwsei ta kraspeda sou epi to proswpon sou, kai qelw deixei eiV ta eqnh thn aiscunhn sou kai eiV ta basileia thn atimian sou.

6

Kai qelw riyei bdeluran akaqarsian epi se kai qelw se kataiscunei kai qelw se katasthsei eiV qeama.

7

Kai panteV oi bleponteV se qelousi feugei apo sou kai qelousi legei, H Nineuh hrhmwqh× tiV qelei sulluphqh authn; poqen qelw zhthsei parhgorhtaV dia se;

8

[] eisai kalhtera thV Nw Ammwn, thV keimenhV metaxu twn potamwn, thV perikukloumenhV apo udatwn, thV opoiaV promacwn hto h qalassa kai teicoV authV to pelagoV;

9

H Aiqiopia hto h iscuV authV kai h AiguptoV kai alloi aperantoi× h Fouq kai oi LibueV hsan oi bohqoi sou.

10

Alla kai auth metwkisqh, uphgen eiV aicmalwsian, ta de nhpia authV sunetrifqhsan epi twn akrwn paswn twn odwn× kai erriyan klhrouV epi touV endoxouV authV andraV, kai panteV oi megistaneV authV edeqhsan me aluseiV.

11

Kai su qeleiV mequsqh, qeleiV menei afanhV× kai su qeleiV zhthsei dunamin enantion tou ecqrou.

12

Panta ta ocurwmata sou qelousin eisqai wV sukai me ta prwtofanh suka autwn× ean seisqwsi, qelousi bebaiwV pesei eiV to stoma tou trwgontoV.

13

Idou, o laoV sou einai gunaikeV en mesw sou× ai pulai thV ghV sou qelousin eisqai olwV anewgmenai eiV touV ecqrouV sou× to pur qelei katafagei touV moclouV sou.

14

Anasuron eiV seauton udwr dia thn poliorkian, endunamwson ta ocurwmata sou× eiselqe eiV ton phlon kai pathson thn argillon, episkeuason thn keramikhn kaminon×

15

ekei qelei se katafagei to pur× h romfaia qelei se exoloqreusei, qelei se katafagei wV broucoV× plhqunou wV broucoV, plhqunou wV akriV.

16

EplhqunaV touV emporouV sou uper ta astra tou ouranou× o broucoV exhplwqh kai exepetaxen.

17

Oi megistaneV sou einai wV akrideV kai oi satrapai sou wV megalai akrideV, aitineV epikaqhntai epi touV fragmouV en hmera yucouV× all' otan o hlioV anateilh, feugousi kai o topoV autwn den gnwrizetai pou hsan.

18

Oi poimeneV sou enustaxan, basileu thV AssuriaV× oi dunatoi sou apekoimhqhsan× o laoV sou eskorpisqh epi ta orh kai den uparcei o sunagwn.

19

Den einai iasiV eiV to suntrimma sou× h plhgh sou einai caleph× panteV oi akouonteV thn aggelian sou qelousi krothsei ceiraV epi se× dioti epi tina den ephlqe pantote h kakia sou;

Habakkuk 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: