Modern Greek Bible

Nahum 1

Nahum

Return to Index

Chapter 2

1

[] O katasuntribwn anebh emprosqen tou proswpou sou× fulatte to ocurwma, skopeuson thn odon, eniscuson taV osfuV, endunamwson thn iscun sou sfodra.

2

Epeidh o KurioV apestreye thn doxan tou Iakwb kaqwV thn doxan tou Israhl× dioti oi tinaktai exetinaxan autouV kai diefqeiran ta klhmata autwn.

3

H aspiV twn iscurwn autou einai kokkinobafhV, oi andreV dunamewV endedumenoi eruqra× ai amaxai qelousi kineisqai me sidhron lamponta en th hmera thV etoimasiaV autou, kai ta elatina dorata qelousi seisqh tromera.

4

Ai amaxai qelousi qorubeisqai en taiV odoiV, qelousi sugkrouesqai h mia meta thV allhV en taiV plateiaiV× h qea autwn qelei eisqai wV lampadeV, qelousi trecei wV astrapai.

5

Qelei enqumhqh touV andreiouV autou× alla qelousi katolisqhsei en th odw autwn× qelousi speusei eiV ta teich authV kai o sunaspismoV qelei etoimasqh.

6

Ai pulai twn potamwn qelousin anoicqh kai ta palatia qelousi dialuqh.

7

Kai h kaqestwsa qelei gumnwqh, qelei metoikisqh, kai ai doulai authV qelousin anadidei stenagmouV wV h fwnh twn peristerwn, tuptousai ta sthqh autwn.

8

Kai h Nineuh einai palaioqen wV limnh udatwn× tauta omwV qelousi fugei. Sthte, sthte, qelousi fwnazei× kai oudeiV o blepwn opisw.

9

Lafuragwgeite to argurion, lafuragwgeite to crusion× dioti den einai teloV twn qhsaurwn authV× einai plhqoV pantoV skeuouV epiqumhtou.

10

Exekenwqh kai exetinacqh kai hrhmwqh kai h kardia dialuetai kai ta gonata klonizontai kai wdineV einai eiV pasaV taV osfuV, ta de proswpa pantwn einai aphsbolwmena.

11

[] Pou einai to katoikhthrion twn leontwn kai h boskh twn skumnwn, opou o lewn, o ghraioV lewn, periepatei kai o skumnoV tou leontoV, kai den uphrcen o ekfobwn;

12

O lewn diesparatten ikana dia touV skumnouV autou kai apepnige dia taV leainaV autou, kai egemize ta sphlaia autou apo qhramatoV kai ta katoikhthria autou apo arpaghV.

13

Idou, egw eimai enantion sou, legei o KurioV twn dunamewn, kai qelw kausei taV amaxaV sou mecri kapnou kai h romfaia qelei katafagei touV skumnouV sou, kai qelw exoloqreusei to qhrama sou ek thV ghV, kai den qelei akousqh pleon h fwnh twn presbewn sou.

Nahum 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: