Modern Greek Bible

Micah 7

Nahum

Return to Index

Chapter 1

1

[] H kata thV Nineuh profhteia× biblion thV orasewV Naoum tou Elkosaiou.

2

[] ZhlotupoV einai o QeoV kai ekdikeitai o KurioV× o KurioV ekdikeitai kai orgizetai× o KurioV qelei ekdikhqh touV enantiouV autou kai fulattei orghn kata twn ecqrwn autou.

3

O KurioV einai makroqumoV kai megaV thn iscun, kai oudolwV qelei aqwwsei ton asebh× h odoV tou Kuriou einai meta anemostrobilou kai quellhV, kai nefelai o koniortoV twn podwn autou.

4

Epitima thn qalassan kai xhrainei authn kai kataxhrainei pantaV touV potamouV× marainetai h Basan kai o KarmhloV kai to anqoV tou Libanou marainetai.

5

Ta orh seiontai ap' autou kai oi lofoi dialuontai, h de gh tremei apo thV parousiaV autou, nai, h oikoumenh, kai panteV oi katoikounteV en auth.

6

TiV dunatai na anqexh enwpion thV aganakthsewV autou; kai tiV dunatai na staqh eiV thn exayin thV orghV autou; o qumoV autou ekceetai wV pur kai oi bracoi suntribontai emprosqen autou.

7

O KurioV einai agaqoV, ocurwma en hmera qliyewV, kai gnwrizei touV elpizontaV ep' auton.

8

Plhn me plhmmuran katakluzousan qelei kamei sunteleian tou topou authV, kai skotoV qelei katadiwxei touV ecqrouV autou.

9

[] Ti bouleuesqe kata tou Kuriou; autoV qelei kamei sunteleian× qliyiV den qelei epelqei ek deuterou.

10

Dioti enw sumperiplekontai wV akanqai kai mequousin wV mequstai, qelousi katanalwqh wV kataxhron acuron.

11

Apo sou exhlqe dialogizomenoV ponhra kata tou Kuriou, sumbouloV ponhroV.

12

Outw legei KurioV× An kai hnai en th akmh autwn kai eti polloi, qelousin omwV koureuqh, otan autoV diabh× an kai se kateqliya, den qelw se kataqliyei pleon.

13

Dioti twra qelw suntriyei ton zugon autou apo sou kai qelw diarrhxei touV desmouV sou.

14

Kai o KurioV edwke prostaghn peri sou, oti den qelei sparqh pleon ek tou onomatoV sou× apo tou oikou twn qewn sou qelw ekkoyei ta glupta kai ta cwneuta× qelw kamei auton tafon sou, dioti eisai bdeluktoV.

15

Idou, epi twn orewn oi podeV tou euaggelizomenou, tou khruttontoV eirhnhn. Eortaze, Iouda, taV epishmouV eortaV sou, apodoV taV eucaV sou, dioti o exoloqreuthV den qelei diabh pleon dia sou× olotelwV apekoph.

Nahum 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: