Modern Greek Bible

Micah 6

Micah

Return to Index

Chapter 7

1

[] Ouai eiV eme, dioti eimai wV epikarpologia qerouV, wV epifulliV trughtou den uparcei botruV dia na fagh tiV h yuch mou epequmhse taV aparcaV twn karpwn.

2

O osioV apwlesqh ek thV ghV kai o euquV den uparcei metaxu twn anqrwpwn panteV enedreuousi dia aima kunhgousin ekastoV ton adelfon autou.

3

EiV to na kakopoiwsin etoimazousi taV ceiraV autwn o arcwn apaitei kai o krithV krinei epi misqw× kai o megaloV proferei thn ponhran autou epiqumian, thn opoian sumperistrefomenoi ekplhrousin.

4

O kalhteroV autwn einai wV akanqa× o euquV oxuteroV fragmou akanqwdouV× h hmera twn fulakwn sou, h episkeyiV sou efqase× twra qelei eisqai h amhcania autwn.

5

Mh empisteuesqe eiV filon, mh qarreite eiV oikeion× fulatte taV quraV tou stomatoV sou apo thV sugkaqeudoushV en tw kolpw sou×

6

dioti o uioV perifronei ton patera, h qugathr epanistatai kata thV mhtroV authV, h numfh kata thV penqeraV authV× oi ecqroi tou anqrwpou einai oi anqrwpoi thV eautou oikiaV.

7

[] Egw de qelw epibleyei epi Kurion× qelw prosmeinei ton Qeon thV swthriaV mou× o QeoV mou qelei mou eisakousei.

8

Mh eufrainou eiV eme, h ecqra mou× an kai epesa, qelw shkwqh× an kai ekaqhsa en skotei, o KurioV qelei eisqai fwV eiV eme.

9

Qelw upoferei thn orghn tou Kuriou, dioti hmarthsa eiV auton, ewsou diadikash thn dikhn mou kai kamh thn krisin mou× qelei me exaxei eiV to fwV, qelw idei thn dikaiosunhn autou.

10

Kai qelei idei h ecqra mou, kai aiscunh qelei perikaluyei authn, htiV legei proV eme, Pou einai KurioV o QeoV sou; oi ofqalmoi mou qelousin idei authn× twra qelei eisqai eiV katapathma wV o phloV twn odwn.

11

Kaq' hn hmeran ta teich sou mellousi na ktisqwsi, thn hmeran ekeinhn qelei diadoqh eiV makran to prostagma.

12

Thn hmeran ekeinhn qelousin elqei ewV eiV se apo thV AssuriaV kai twn polewn thV Aiguptou kai apo thV Aiguptou ewV tou potamou kai apo qalasshV ewV qalasshV kai apo orouV ewV orouV.

13

Kai h gh qelei erhmwqh ex aitiaV twn katoikountwn authn, dia ton karpon twn praxewn autwn.

14

[] Poimaine ton laon sou en th rabdw sou, to poimnion thV klhronomiaV sou, to opoion katoikei memonwmenon en tw dasei, en mesw tou Karmhlou× aV nemwntai thn Basan kai thn Galaad kaqwV en taiV arcaiaiV hmeraiV.

15

KaqwV en taiV hmeraiV thV exodou sou ek ghV Aiguptou qelw deixei eiV auton qaumasia.

16

Ta eqnh qelousin idei kai qelousi kataiscunqh dia pasan thn iscun autwn× qelousin epiqesei thn ceira epi to stoma, ta wta autwn qelousi kwfwqh.

17

Qelousi gleifei to cwma wV ofeiV, wV ta erpeta thV ghV qelousi suresqai apo twn trupwn autwn× qelousin ekplagh eiV Kurion ton Qeon hmwn kai qelousi fobhqh apo sou.

18

TiV QeoV omoioV sou, sugcwrwn anomian kai parablepwn thn parabasin tou upoloipou thV klhronomiaV autou; den fulattei thn orghn autou diapantoV, dioti autoV aresketai eiV to eleoV.

19

Qelei epistreyei, qelei eusplagcnisqh hmaV, qelei katastreyei taV anomiaV hmwn× kai qeleiV riyei pasaV taV amartiaV autwn eiV ta baqh thV qalasshV.

20

QeleiV ektelesei alhqeian eiV ton Iakwb, eleoV eiV ton Abraam, kaqwV wmosaV eiV touV pateraV hmwn apo twn arcaiwn hmerwn.

Nahum 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: