Modern Greek Bible

Micah 5

Micah

Return to Index

Chapter 6

1

[] Akousate twra o, ti legei o KurioV Shkwqhti, diadikasqhti emprosqen twn orewn, kai aV akouswsin oi bounoi thn fwnhn sou.

2

Akousate, orh, thn krisin tou Kuriou, kai seiV, ta iscura qemelia thV ghV dioti o KurioV ecei krisin meta tou laou autou kai qelei diadikasqh meta tou Israhl.

3

Lae mou, ti soi ekama; kai eiV ti se parhnwclhsa; marturhson kat' emou.

4

Dioti se anebibasa ek ghV Aiguptou kai se elutrwsa ex oikou douleiaV kai exapesteila emprosqen sou ton Mwushn, ton Aarwn kai thn Mariam.

5

Lae mou, enqumhqhti twra ti ebouleuqh Balak o basileuV tou Mwab kai ti apekriqh proV auton Balaam o tou Bewr apo Sitteim ewV Galgalwn, dia na gnwrishte thn dikaiosunhn tou Kuriou.

6

[] Me ti qelw elqei enwpion tou Kuriou, na proskunhsw enwpion tou uyistou Qeou; qelw elqei enwpion autou me olokautwmata, me moscouV eniausiouV;

7

Qelei euaresthqh o KurioV eiV ciliadaV kriwn h eiV muriadaV potamwn elaiou; qelw dwsei ton prwtotokon mou dia thn parabasin mou, ton karpon thV koiliaV mou dia thn amartian thV yuchV mou;

8

AutoV soi edeixen, anqrwpe, ti to kalon kai ti zhtei o KurioV para sou, eimh na pratthV to dikaion kai na agapaV eleoV kai na peripathV tapeinwV meta tou Qeou sou;

9

[] H fwnh tou Kuriou krazei proV thn polin, kai h sofia qelei fobeisqai to onoma sou× akousate thn rabdon kai tiV diwrisen authn.

10

Uparcousin eti oi qhsauroi thV asebeiaV en tw oikw tou asebouV kai to ellipeV metron to bdelukton;

11

na dikaiwsw autouV me taV asebeiV plastiggaV kai me to sakkion twn doliwn zugiwn;

12

Dioti oi plousioi authV einai plhreiV adikiaV, kai oi katoikoi authV elalhsan yeudh, kai h glwssa autwn einai apathlh en tw stomati autwn.

13

Kai egw loipon pataxaV qelw se adunatisei, qelw se erhmwsei ex aitiaV twn amartiwn sou.

14

Su qeleiV trwgei kai den qeleiV cortazesqai, kai h peina sou qelei eisqai en mesw sou kai qeleiV fugei alla den qeleiV diaswsei, kai o, ti dieswsaV, qelw paradwsei eiV thn romfaian.

15

Su qeleiV speirei kai den qeleiV qerisei su qeleiV piesei elaiaV kai den qeleiV aleifqh me elaion, kai gleukoV kai den qeleiV piei oinon.

16

Dioti efulacqhsan ta diatagmata tou Amri kai panta ta erga tou oikou tou Acaab kai eporeuqhte en taiV boulaiV autwn dia na se paradwsw eiV afanismon kai touV katoikouV authV eiV surigmon kai qelete bastasei to oneidoV tou laou mou.

Micah 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: