Modern Greek Bible

Micah 4

Micah

Return to Index

Chapter 5

1

[] Sunaqroisqhti twra eiV tagmata, qugathr tagmatwn× eqese poliorkian enantion hmwn× qelousi pataxei ton krithn tou Israhl en rabdw kata thV siagonoV.

2

Kai su, Bhqleem Efraqa, h mikra wste na hsai metaxu twn ciliadwn tou Iouda, ek sou qelei exelqei eiV eme anhr dia na hnai hgoumenoV en tw Israhl× tou opoiou ai exodoi einai ap' archV, apo hmerwn aiwnoV.

3

Dia touto qelei afhsei autouV, ewV tou kairou kaq' on h tiktousa qelei gennhsei× tote to upoloipon twn adelfwn autou qelei epistreyei eiV touV uiouV Israhl.

4

Kai qelei staqh kai poimanei en th iscui tou Kuriou, en th megaleiothti tou onomatoV Kuriou tou Qeou autou× kai qelousi katoikhsei× dioti twra qelei megalunqh ewV twn akrwn thV ghV.

5

Kai outoV qelei eisqai eirhnh. Otan o AssurioV elqh eiV thn ghn hmwn kai otan pathsh eiV ta palatia hmwn, tote qelomen epegeirei kat' autou epta poimenaV kai oktw arcontaV anqrwpwn×

6

kai qelousi poimanei thn ghn thV AssuriaV en romfaia kai thn ghn tou Nebrwd en taiV eisodoiV autou× kai qelei eleuqerwsei hmaV ek tou Assuriou, otan elqh eiV thn ghn hmwn kai otan pathsh en toiV orioiV hmwn.

7

[] Kai to upoloipon tou Iakwb qelei eisqai en mesw lawn pollwn wV drosoV apo Kuriou, wV ranideV epi cortou, ostiV den prosmenei para anqrwpou oude elpizei epi uiouV anqrwpwn.

8

Kai to upoloipon tou Iakwb qelei eisqai metaxu eqnwn, en mesw lawn pollwn, wV lewn metaxu kthnwn tou drumou, wV skumnoV metaxu poimniwn probatwn, ostiV diabainwn katapatei kai diasparattei kai den uparcei o eleuqerwn.

9

H ceir sou qelei uywqh epi touV enantiouV sou, kai panteV oi ecqroi sou qelousin ekkoph.

10

Kai en th hmera ekeinh, legei KurioV, qelw exoloqreusei touV ippouV sou ek mesou sou, kai qelw apolesei taV amaxaV sou.

11

Kai qelw exoloqreusei taV poleiV thV ghV sou, kai katedafisei panta ta ocurwmata sou.

12

Kai qelw exoloqreusei taV mageiaV apo thV ceiroV sou, kai den qeleiV ecei pleon manteiV.

13

Kai qelw exoloqreusei ta glupta sou kai ta eidwla sou ek mesou sou, kai den qeleiV latreusei pleon to ergon twn ceirwn sou.

14

Kai qelw anaspasei ta alsh sou ek mesou sou, kai qelw afanisei taV poleiV sou.

15

Kai qelw kamei ekdikhsin meta qumou kai met' orghV epi ta eqnh, ta opoia den mou eishkousan.

Micah 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: