Modern Greek Bible

Micah 3

Micah

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai en taiV escataiV hmeraiV to oroV tou oikou tou Kuriou qelei sthricqh epi thV korufhV twn orewn kai uywqh uperanw twn bounwn, kai laoi qelousi surreei eiV auto.

2

Kai eqnh polla qelousin upagei kai eipei, Elqete kai aV anabwmen eiV to oroV tou Kuriou kai eiV ton oikon tou Qeou tou Iakwb× kai qelei didaxei hmaV taV odouV autou, kai qelomen peripathsei en taiV triboiV autou× dioti ek Siwn qelei exelqei nomoV kai logoV Kuriou ex Ierousalhm.

3

Kai qelei krinei anameson lawn pollwn kai qelei elegxei eqnh iscura, ewV eiV makran× kai qelousi sfurhlathsei taV macairaV autwn dia unia kai taV logcaV autwn dia drepana× den qelei shkwsei macairan eqnoV enantion eqnouV oude qelousi maqei pleon ton polemon.

4

Kai qelousi kaqhsqai ekastoV upo thn ampelon autou kai upo thn sukhn autou, kai den qelei uparcei o ekfobwn× dioti to stoma tou Kuriou twn dunamewn elalhse.

5

Dioti panteV oi laoi qelousi peripatei ekastoV en tw onomati tou qeou autou× hmeiV de qelomen peripatei en tw onomati Kuriou tou Qeou hmwn eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna.

6

En th hmera ekeinh, legei KurioV, qelw sunaxei thn cwlainousan kai qelw eisdecqh thn exwsmenhn kai ekeinhn, thn opoian eqliya.

7

Kai qelw kamei thn cwlainousan upoloipon kai thn apobeblhmenhn eqnoV iscuron, kai o KurioV qelei basileuei ep' autouV en tw orei Siwn, apo tou nun kai ewV tou aiwnoV.

8

[] Kai su, purge tou poimniou, ocurwma thV qugatroV Siwn, eiV se qelei elqei h prwth exousia× nai, qelei elqei to basileion eiV thn qugatera thV Ierousalhm.

9

Dia ti twra kraugazeiV dunata; den einai basileuV en soi; hfanisqh o sumbouloV sou, wste se katelabon wdineV wV tiktoushV;

10

Koiloponei kai agwnizou, qugathr Siwn, wV h tiktousa, dioti twra qeleiV exelqei ek thV polewV kai qeleiV katoikhsei en agrw kai qeleiV upagei ewV thV BabulwnoV× ekei qeleiV eleuqerwqh, ekei qelei se exagorasei o KurioV ek thV ceiroV twn ecqrwn sou.

11

Twra de sunhcqhsan enantion sou eqnh polla legonta, AV mianqh kai aV epibleph o ofqalmoV hmwn epi thn Siwn.

12

All' autoi den gnwrizousi touV logismouV tou Kuriou oude ennoousi thn boulhn autou, oti sunhgagen autouV wV dragmata alwniou.

13

Shkwqhti kai alwnize, qugathr Siwn, dioti qelw kamei to keraV sou sidhroun kai taV oplaV sou qelw kamei calkaV, kai qeleiV katasuntriyei laouV pollouV× kai qelw afierwsei ta diarpagmata autwn eiV ton Kurion kai thn periousian autwn eiV ton Kurion pashV thV ghV.

Micah 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: