Modern Greek Bible

Micah 1

Micah

Return to Index

Chapter 2

1

[] Ouai eiV touV dialogizomenouV anomian kai mhcaneuomenouV kakon en taiV klinaiV autwn× moliV feggei h augh kai prattousin auto, dioti einai en th dunamei thV ceiroV autwn.

2

Kai epiqumousin agrouV kai lambanousi dia thV biaV, kai oikouV kai arpazousin autouV× outw diarpazousin anqrwpon kai ton oikon autou, nai, anqrwpon kai thn klhronomian autou.

3

dia touto outw legei KurioV× Idou, enantion tou genouV toutou egw bouleuomai kakon, ek tou opoiou den qelete eleuqerwsei touV trachlouV saV oude qelete peripatei uperhfanwV, dioti o kairoV outoV einai kakoV.

4

En th hmera ekeinh qelei lhfqh paroimia enantion saV, kai qelei qrhnhsei o qrhnwn me qrhnon kai eipei, Diolou hfanisqhmen× hlloiwse thn merida tou laou mou× pwV apemakrunen authn ap' emou× anti na apodwsh, diemerise touV agrouV hmwn.

5

Dia touto su den qeleiV ecei tina ballonta scoinion dia klhron, en th sunaxei tou Kuriou.

6

[] Mh profhteuete, oi profhteuonteV× den qelousi profhteusei eiV autouV× h aiscunh autwn den qelei apomakrunqh.

7

W su, o kaloumenoV oikoV Iakwb, esmikrunqh to pneuma tou Kuriou; einai toiauta ta epithdeumata autou; oi logoi mou den kamnousi kalon eiV ton orqwV peripatounta;

8

Kai proteron o laoV mou epanesth wV ecqroV× to ependuma meta tou citwnoV arpazete apo twn diabainontwn afobwV, twn epistrefontwn apo tou polemou.

9

TaV gunaikaV tou laou mou exwsate apo twn terpnwn autwn oikwn× apo twn teknwn autwn afhresate thn doxan mou diapantoV.

10

Shkwqhte kai anacwrhsate, dioti auth den einai h anapausiV saV× epeidh emianqh, qelei saV afanisei, malista en sklhrw afanismw.

11

Ean tiV peripath kata to pneuma autou kai lalh yeudh, legwn, Qelw profhteusei eiV se peri oinou kai sikera, outoV bebaiwV qelei eisqai o profhthV tou laou toutou.

12

[] Qelw bebaiwV se sunaxei olon Iakwb× qelw bebaiwV sullexei to upoloipon tou Israhl× qelw qesei autouV omou wV probata thV BosorraV, wV poimnion en mesw thV mandraV autwn× megan qorubon qelousi kamei ek tou plhqouV twn anqrwpwn.

13

O diarrhgnuwn anebh emprosqen autwn× dierrhxan kai diebhsan dia thV pulhV kai exhlqon di' authV× kai o basileuV autwn qelei diabh emprosqen autwn kai o KurioV epi kefalhV autwn.

Micah 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: