Modern Greek Bible

Jonah 4

Micah

Return to Index

Chapter 1

1

[] O logoV tou Kuriou o genomenoV proV Micaian ton Mwrasqithn en taiV hmeraiV Iwaqam, Acaz kai Ezekiou, basilewn tou Iouda, ton opoion eide peri SamareiaV kai Ierousalhm.

2

Akousate, panteV oi laoi× prosece, gh, kai to plhrwma authV, kai aV hnai KurioV o QeoV martuV eiV esaV, o KurioV ek tou naou tou agiou autou.

3

Dioti idou, o KurioV exercetai ek tou topou autou kai qelei katabh kai pathsei epi ta uyh thV ghV.

4

Kai ta orh qelousin analusei upokatw autou kai ai koiladeV qelousi diascisqh wV khroV apo proswpou puroV kai wV udata kataferomena eiV kathforon.

5

Dia thn asebeian tou Iakwb einai apan touto kai dia taV amartiaV tou oikou Israhl. TiV einai h asebeia tou Iakwb; ouci h Samareia; kai tineV oi uyhloi topoi tou Iouda; ouci h Ierousalhm;

6

Dia touto qelw katasthsei thn Samareian eiV swrouV liqwn agrou, opou futeuetai ampelwn, kai qelw katakulisei touV liqouV authV eiV thn koilada kai anakaluyei ta qemelia authV.

7

Kai panta ta glupta authV qelousi katakoph, kai panta ta misqwmata authV qelousi katakah en puri, kai panta ta eidwla authV qelw exafanisei× dioti apo misqou porneiaV sunhgagen auta kai eiV misqon porneiaV qelousin epistreyei.

8

[] Dia touto qelw qrhnhsei kai ololuxei, qelw upagei ekdedumenoV kai gumnoV, qelw kamei qrhnon wV qwwn kai penqoV wV strouqokamhlwn.

9

Dioti h plhgh authV einai aniatoV, dioti hlqen ewV tou Iouda, efqasen ewV thV pulhV tou laou mou, ewV thV Ierousalhm.

10

Mh anaggeilhte touto eiV Gaq, mh penqhshte penqoV× en Bhq-afra kulisqhti eiV thn konin.

11

Diabhqi, h katoikoV thV Safir, ecousa gumnhn thn aiscunhn sou× h katoikoV thV Saanan aV mh exelqh× to penqoV thV Baiq-ezhl qelei labei apo saV thn archn autou.

12

Dioti h katoikoV thV Marwq eluphqh dia ta agaqa authV, epeidh katebh kakon apo tou Kuriou eiV thn pulhn thV Ierousalhm.

13

Katoike thV LaceiV, zeuxon thn amaxan eiV ton tacun ippon× su, h arch thV amartiaV eiV thn qugatera thV Siwn× dioti ai asebeiai tou Israhl en soi eureqhsan.

14

Dia touto qeleiV dwsei eggrafon eleuqerwsewV eiV thn Moreseq-gaq× oi oikoi tou Aczib qelousi mataiwsei taV elpidaV twn basilewn tou Israhl.

15

Qelw eti ferei klhronomon eiV se, katoike thV Marhsa× qelei elqei ewV Odollam, thV doxhV tou Israhl.

16

Falakrwqhti kai keiron thn kefalhn sou dia ta tekna sou ta trufera× platunon thn falakrothta sou wV aetoV, dioti hcmalwtisqhsan apo sou.

Micah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: