Modern Greek Bible

Jonah 3

Jonah

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai eluphqh o IwnaV luphn megalhn kai hganakthse.

2

Kai proshuchqh proV ton Kurion kai eipen, W Kurie, den hto outoV o logoV mou, enw eti hmhn en th patridi mou; dia touto proelabon na fugw eiV QarseiV× dioti egnwrizon oti su eisai QeoV elehmwn kai oiktirmwn, makroqumoV kai polueleoV kai metanown dia to kakon.

3

Kai twra, Kurie, labe, deomai sou, thn yuchn mou ap' emou× dioti einai kallion eiV eme na apoqanw para na zw.

4

Kai eipe KurioV, Einai kalon na aganakthV;

5

[] Kai exhlqen IwnaV apo thV polewV kai ekaqhse kata to anatolikon meroV thV polewV, kai ekei ekamen eiV eauton kalubhn kai ekaqhto upokatw authV en th skia, ewsou idh ti emelle na geinh eiV thn polin.

6

Kai dietaxe KurioV o QeoV kolokunqhn kai ekame na anabh epanwqen tou Iwna, dia na hnai skia uperanw thV kefalhV autou, dia na anakoufish auton apo thV qliyewV autou. Kai ecarh o IwnaV dia thn kolokunqhn caran megalhn.

7

Kai dietaxen o QeoV skwlhka, ote ecaraxen h augh thV epaurion× kai epataxe thn kolokunqhn kai exhranqh.

8

Kai kaqwV aneteilen o hlioV, dietaxen o QeoV anemon anatolikon kaustikon× kai prosebalen o hlioV epi thn kefalhn tou Iwna, wste wligoyuchse× kai ezhthsen en th yuch autou na apoqanh, kai eipen, Einai kallion eiV eme na apoqanw para na zw.

9

Kai eipen o QeoV proV ton Iwnan, einai kalon na aganakthV dia thn kolokunqhn; Kai eipe, Kalon einai na aganaktw ewV qanatou.

10

Kai eipe KurioV, Su eluphqhV uper thV kolokunqhV, dia thn opoian den ekopiasaV, all' oude ekameV authn na auxhsh, htiV egennhqh en mia nukti kai en mia nukti ecaqh.

11

Kai egw den eprepe na luphqw uper thV Nineuh, thV polewV thV megalhV, en h uparcousi pleioteroi twn dwdeka muriadwn anqrwpwn, oitineV den diakrinousi thn dexian autwn apo thV aristeraV autwn, kai kthnh polla;

Micah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: