Modern Greek Bible

Jonah 2

Jonah

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV Iwnan ek deuterou, legwn,

2

Shkwqhti, upage eiV Nineuh, thn polin thn megalhn, kai khruxon proV authn to khrugma, to opoion egw lalw proV se.

3

Kai eshkwqh o IwnaV kai uphgen eiV Nineuh kata ton logon tou Kuriou. H de Nineunh hto poliV megalh sfodra, odou triwn hmerwn×

4

Kai hrcisen o IwnaV na dierchtai eiV thn polin odon miaV hmeraV kai ekhruxe kai eipen, Eti tessarakonta hmerai kai h Nineuh qelei katastrafh.

5

[] Kai oi andreV thV Nineuh episteusan eiV ton Qeon kai ekhruxan nhsteian kai eneduqhsan sakkouV apo megalou autwn ewV mikrou autwn×

6

dioti o logoV eice fqasei proV ton basilea thV Nineuh kai eshkwqh apo tou qronou autou kai afhrese thn stolhn autou epanwqen eautou kai eskepasqh me sakkon kai ekaqhsen epi spodou.

7

Kai diekhrucqh kai egnwstopoihqh en th Nineuh dia yhfismatoV tou basilewV kai twn megistanwn autou kai elalhqh, oi anqrwpoi kai ta kthnh, oi boeV kai ta probata, na mh geuqwsi mhden, mhde na boskhswsi, mhde udwr na piwsin×

8

all' anqrwpoV kai kthnoV na skepasqwsi me sakkouV kai na fwnaxwsin iscurwV proV ton Qeon× kai aV epistreywsin ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai apo thV adikiaV, htiV einai en taiV cersin autwn.

9

TiV exeurei an epistreyh kai metamelhqh o QeoV kai epistreyh apo thV orghV tou qumou autou kai den apolesqwmen;

10

Kai eiden o QeoV ta erga autwn, oti epestreyan apo thV odou autwn thV ponhraV× kai metemelhqh o QeoV peri tou kakou, to opoion eipe na kamh eiV autouV× kai den ekamen auto.

Jonah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: