Modern Greek Bible

Jonah 1

Jonah

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai proshuchqh IwnaV proV Kurion ton Qeon autou ek thV koiliaV tou khtouV,

2

Kai eipen, Ebohsa en th qliyei mou proV ton Kurion, kai eishkouse mou× ek koiliaV adou ebohsa, kai hkousaV thV fwnhV mou.

3

Dioti me erriyaV eiV ta baqh, eiV thn kardian thV qalasshV, kai reumata me periekuklwsan× pasai ai trikumiai sou kai ta kumata sou dihlqon epanwqen mou.

4

Kai egw eipa, Aperrifqhn ap' emprosqen twn ofqalmwn sou× omwV qelw epibleyei palin eiV ton naon ton agion sou.

5

Ta udata me periekuklwsan ewV thV yuchV, h abussoV me periekleise, ta fukia perietulicqhsan peri thn kefalhn mou.

6

Katebhn eiV ta escata twn orewn× oi mocloi thV ghV einai epanwqen mou diapantoV× all' anebh h zwh mou apo thV fqoraV, Kurie Qee mou×

7

Enw hto ekleipousa en emoi h yuch mou, enequmhqhn ton Kurion× kai h proseuch mou eishlqe proV se, eiV ton naon ton agion sou.

8

Oi fulattonteV mataiothtaV yeudouV egkataleipousi to eleoV autwn.

9

All' egw qelw qusiasei proV se meta fwnhV ainesewV× qelw apodwsei osa huchqhn× h swthria einai para tou Kuriou.

10

[] Kai prosetaxen o KurioV to khtoV kai exhmese ton Iwnan epi thn xhran.

Jonah 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: