Modern Greek Bible

Obadiah 1

Jonah

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV Iwnan ton uion tou Amaqi, legwn,

2

Shkwqhti, upage eiV Nineuh, thn polin thn megalhn, kai khruxon kat' authV× dioti h asebeia autwn anebh enwpion mou.

3

Kai eshkwqh o IwnaV dia na fugh eiV QarseiV apo proswpou Kuriou kai katebh eiV Iopphn× kai eurhke ploion poreuomenon eiV QarseiV, kai edwke ton naulon autou kai epebh eiV auto, dia na upagh met' autwn eiV QarseiV apo proswpou Kuriou.

4

[] All' o KurioV exhgeiren anemon megan epi thn qalassan, kai egeine kludwn megaV en th qalassh kai to ploion ekinduneue na suntrifqh.

5

Kai efobhqhsan oi nautai kai anebohsan ekastoV proV ton qeon autou kai ekamon ekbolhn twn en tw ploiw skeuwn eiV thn qalassan, dia na elafrwqh ap' autwn× o de IwnaV katebh eiV to koilwma tou ploiou kai eplagiase kai ekoimato baqewV.

6

Kai eplhsiase proV auton o ploiarcoV kai eipe proV auton, Ti koimasai su; shkwqhti, epikalou ton Qeon sou, iswV o QeoV maV enqumhqh kai den caqwmen.

7

Kai eipon ekastoV proV ton plhsion autou, Elqete kai aV riywmen klhrouV, dia na gnwriswmen tinoV eneken to kakon touto einai ef' hmaV. Kai erriyan klhrouV kai epesen o klhroV epi ton Iwnan.

8

Tote eipon proV auton, Eipe twra proV hmaV, tinoV eneken to kakon touto hlqen ef' hmaV; Ti einai to ergon sou; kai poqen ercesai; tiV o topoV sou; kai ek tinoV laou eisai;

9

O de eipe proV autouV, Egw eimai EbraioV× kai sebomai Kurion ton Qeon tou ouranou, ostiV epoihse thn qalassan kai thn xhran.

10

Tote efobhqhsan oi anqrwpoi fobon megan kai eipon proV auton, Ti einai touto, to opoion ekameV; dioti egnwrisan oi anqrwpoi, oti efeugen apo proswpou Kuriou, epeidh eicen anaggeilei touto proV autouV.

11

[] Kai eipon proV auton, Ti na se kamwmen, dia na hsucash h qalassa af' hmwn; dioti h qalassa ekludwnizeto epi to mallon.

12

Kai eipe proV autouV, Shkwsate me kai riyate me eiV thn qalassan, kai h qalassa qelei hsucasei af' umwn× dioti egw gnwrizw, oti ex aitiaV emou egeinen o megaV outoV kludwn ef' umaV.

13

Oi anqrwpoi omwV ekwphlatoun dunata dia na epistreywsi proV thn xhran× alla den edunanto, dioti h qalassa ekludwnizeto epi to mallon kat' autwn.

14

Oqen anebohsan proV ton Kurion kai eipon, Deomeqa, Kurie, deomeqa, aV mh caqwmen dia thn zwhn tou anqrwpou toutou kai mh epibalhV ef' hmaV aima aqwon× dioti su, Kurie, ekameV wV hqeleV.

15

Kai eshkwsan ton Iwnan kai erriyan auton eiV thn qalassan kai h qalassa estaqh apo tou qumou authV.

16

Tote oi anqrwpoi efobhqhsan ton Kurion fobon megan kai proseferan qusian eiV ton Kurion kai ekamon eucaV.

17

Kai dietaxe KurioV mega khtoV na katapih ton Iwnan. Kai hto o IwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV.

Jonah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: