Modern Greek Bible

Amos 9

Obadiah

Return to Index

Chapter 1

1

[] OrasiV Abdiou. Outw legei KurioV o QeoV peri tou Edwm× Hkousamen aggelian para Kuriou kai mhnuthV apestalh proV ta eqnh, Egerqhte kai aV egerqwmen enantion autou eiV polemon.

2

Idou, se katesthsa mikron metaxu twn eqnwn× eisai katapefronhmenoV sfodra.

3

H uperhfania thV kardiaV sou hpathse se ton katoikounta en toiV koilwmasi twn krhmnwn, tou opoiou h katoikia einai uyhlh, ostiV legei en th kardia autou, TiV qelei me katabibasei eiV thn ghn;

4

Ean metewrisqhV wV aetoV kai ean qeshV thn fwlean sou anameson twn astrwn, kai ekeiqen qelw se katabibasei, legei KurioV.

5

Ean kleptai hrconto proV se, ean lhstai dia nuktoV-pwV exhleifqhV-den hqelon arpasei to arkoun eiV autouV; ean trughtai hrconto proV se, den hqelon afhsei epifullidaV;

6

PwV exhreunhqh o Hsau× apekalufqhsan oi kruywneV autou.

7

PanteV oi andreV thV summaciaV sou se sunwdeusan ewV tou oriou sou× oi anqrwpoi, oitineV hsan en eirhnh meta sou, se hpathsan kai uperiscusan enantion sou× oi trwgonteV ton arton sou ebalon enedran upokatw sou× den uparcei sunesiV en autw.

8

En th hmera ekeinh, legei KurioV, den qelw apolesei kai touV sofouV apo tou Edwm kai thn sunesin apo tou orouV tou Hsau;

9

Kai oi machtai sou, Qaiman, qelousi ptohqh, dia na ekkoph en sfagh paV anqrwpoV ek tou orouV tou Hsau.

10

[] Dia thn adikian thn proV ton adelfon sou Iakwb qelei se kaluyei aiscunh kai qeleiV ekkoph diapantoV.

11

En th hmera kaq' hn istaso apenanti, th hmera kaq' hn oi allogeneiV eferan eiV aicmalwsian to strateuma autou kai oi allotrioi eishlqon eiV taV pulaV autou kai ebalon klhrouV epi thn Ierousalhm, eso kai su wV eiV autwn.

12

Den eprepen omwV na epiblephV eiV thn hmeran tou adelfou sou, eiV thn hmeran thV apoxenwsewV autou, oude na epicairhV kata twn uiwn tou Iouda en th hmera tou afanismou autwn, oude na megalorrhmonhV en th hmera thV qliyewV autwn.

13

Den eprepe na eiselqhV eiV thn pulhn tou laou mou en th hmera thV sumforaV autwn, oude na qewrhV kai su thn qliyin autwn en th hmera thV sumforaV autwn, oude na epibalhV ceira epi thn periousian autwn en th hmera thV sumforaV autwn,

14

oude eprepe na staqhV epi taV diexodouV, dia na apokleihV touV diaswzomenouV autou oude na paradwshV touV upoloipouV autou en th hmera thV qliyewV autwn

15

dioti egguV einai h hmera tou Kuriou epi panta ta eqnh× kaqwV ekameV qelei geinei eiV se× h antapodosiV sou qelei streyei epi thn kefalhn sou.

16

Dioti kaqwV seiV epiete epi to oroV to agion mou, outw qelousi pinei diapantoV panta ta eqnh× nai, qelousi pinei kai qelousin ekrofei kai qelousin eisqai wV oi mh uparconteV

17

[] Epi de tou orouV Siwn qelei eisqai swthria kai qelei eisqai agion× kai o oikoV Iakwb qelei kataklhronomhsei taV klhronomiaV autwn×

18

kai o oikoV Iakwb qelei eisqai pur kai o oikoV Iwshf flox, o de oikoV Hsau wV kalamh× kai qelousin exafqh kat' autwn kai katafagei autouV× kai den qelei eisqai upoloipon tou oikou Hsau× dioti KurioV elalhse.

19

Kai oi thV meshmbriaV qelousi kataklhronomhsei to oroV tou Hsau kai oi thV pedinhV touV FilistaiouV× kai qelousi kataklhronomhsei touV agrouV tou Efraim kai touV agrouV thV SamareiaV, o de Beniamin thn Galaad,

20

kai to aicmalwtisqen touto strateuma twn uiwn Israhl thn ghn ekeinhn twn Cananaiwn ewV Sarepta, kai oi aicmalwtisqenteV thV Ierousalhm, oi en Sefarad, qelousi kataklhronomhsei taV poleiV tou notou×

21

kai qelousin anabh swthreV eiV to oroV Siwn, dia na krinwsi to oroV tou Hsau× kai tou Kuriou qelei eisqai h basileia.

Jonah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: