Modern Greek Bible

Amos 7

Amos

Return to Index

Chapter 8

1

[] OutwV edeixen eiV eme KurioV o QeoV× kai idou, kanistron karpou qerinou.

2

Kai eipe, Ti blepeiV su, AmwV; Kai eipa, Kanistron karpou qerinou. Tote eipe KurioV proV eme, Hlqe to teloV epi ton laon mou Israhl× den qelw pleon paratrexei auton tou loipou.

3

Kai ta asmata tou naou qelousin eisqai ololugmoi en th hmera ekeinh, legei KurioV o QeoV× polla ptwmata qelousin eisqai en panti topw× qelousin ekriyei auta en siwph.

4

[] Akousate touto, oi rofounteV touV penhtaV kai oi afanizonteV touV ptwcouV tou topou,

5

legonteV, Pote qelei parelqei o mhn, dia na pwlhswmen gennhmata; kai to sabbaton, dia na anoixwmen siton, smikrunonteV to efa kai megalunonteV ton siklon kai noqeuonteV ta zugia thV apathV;

6

dia na agoraswmen touV ptwcouV me argurion kai ton penhta dia zeugoV upodhmatwn, kai na pwlhswmen ta skubala tou sitou;

7

O KurioV wmosen eiV thn doxan tou Iakwb, legwn, BebaiwV den qelw lhsmonhsei pote ouden ek twn ergwn autwn.

8

H gh den qelei taracqh dia touto kai penqhsei paV o katoikwn en auth; kai den qelei uperekceilisei olh wV potamoV kai den qelei aporrifqh kai katapontisqh wV upo tou potamou thV Aiguptou;

9

Kai en th hmera ekeinh, legei KurioV o QeoV, qelw kamei ton hlion na dush en kairw meshmbriaV kai qelw suskotasei thn ghn en fwteinh hmera.

10

Kai qelw metastreyei taV eortaV saV eiV penqoV kai panta ta asmata saV eiV qrhnon, kai qelw anabibasei sakkon epi pasan osfun kai falakrwma epi pasan kefalhn, kai qelw katasthsei auton wV ton penqounta uion monogenh kai to teloV autou qelei eisqai wV hmera pikriaV.

11

[] Idou, ercontai hmerai, legei KurioV o QeoV, kai qelw exaposteilei peinan epi thn ghn× ouci peinan artou oude diyan udatoV, all' akroasewV twn logwn tou Kuriou.

12

Kai qelousi periplanasqai apo qalasshV ewV qalasshV, kai apo borra ewV anatolhV qelousi peritrecei, zhtounteV ton logon tou Kuriou, kai den qelousin eurei.

13

En th hmera ekeinh qelousi lipoqumhsei ai wraiai parqenoi kai oi neaniskoi upo diyhV,

14

oi omnuonteV eiV thn amartian thV SamareiaV kai oi legonteV, Zh o QeoV sou, Dan, kai, Zh h odoV thV Bhrsabee, kai qelousi pesei kai den qelousi shkwqh pleon.

Amos 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: