Modern Greek Bible

Amos 6

Amos

Return to Index

Chapter 7

1

[] OutwV edeixen eiV eme KurioV o QeoV× kai idou, emorfwsen akridaV en th arch thV blasthsewV tou deuterou cortou, kai idou, hto o deuteroV cortoV meta ton qerismon tou basilewV.

2

Kai ote eteleiwsan na trwgwsi ton corton thV ghV, tote eipa, Kurie Qee, genou ilewV, deomai× tiV qelei anasthsei ton Iakwb; dioti einai oligostoV.

3

O KurioV metemelhqh eiV touto× den qelei geinei, legei KurioV.

4

OutwV edeixen eiV eme KurioV o QeoV× kai idou, KurioV o QeoV kalei eiV dikhn dia puroV kai to pur katefage thn abusson thn megalhn kai katefage meroV thV ghV.

5

Tote eipa, Kurie Qee, pauson, deomai× tiV qelei anasthsei ton Iakwb; dioti einai oligostoV.

6

O KurioV metemelhqh eiV touto× Kai touto den qelei geinei, legei KurioV o QeoV.

7

OutwV edeixen eiV eme, kai idou, o KurioV istato epi toicou ektismenou me staqmhn, ecwn en th ceiri autou staqmhn.

8

Kai eipe KurioV proV eme, Ti blepeiV su, AmwV; Kai eipa, Staqmhn. Tote eipen o KurioV, Idou, egw qelw balei staqmhn eiV to meson tou laou mou Israhl× den qelw pleon paratrexei auton tou loipou.

9

Kai oi bwmoi tou Isaak qelousin erhmwqh kai ta agiasthria tou Israhl qelousin afanisqh× kai qelw shkwqh enantion tou oikou Ieroboam en romfaia.

10

[] Tote o AmasiaV o iereuV thV Baiqhl exapesteile proV Ieroboam ton basilea tou Israhl, legwn, O AmwV sunwmosen enantion sou en mesw tou oikou Israhl× o topoV den dunatai na upoferh pantaV touV logouV autou×

11

dioti outw legei o AmwV× O Ieroboam qelei teleuthsei dia romfaiaV, o de Israhl bebaiwV qelei ferqh aicmalwtoV ek thV ghV autou.

12

Tote eipen o AmasiaV proV ton AmwV, W su o blepwn, upage, fuge eiV thn ghn Iouda kai ekei trwge arton kai ekei profhteue×

13

en de th Baiqhl mh profhteushV pleon, dioti einai agiasthrion tou basilewV kai einai oikoV tou basileiou.

14

Kai apekriqh o AmwV kai eipe proV ton Amasian, den hmhn egw profhthV oude uioV profhtou egw, all' hmhn boskoV kai sunazwn sukamina×

15

kai o KurioV me elaben apo opisqen tou poimniou kai eipe KurioV proV eme, Upage, profhteuson eiV ton laon mou Israhl.

16

Twra loipon akoue ton logon tou Kuriou. Su legeiV, Mh profhteue kata tou Israhl kai mh stalaze logon kata tou oikou Isaak.

17

Dia touto outw legei KurioV× H gunh sou qelei eisqai pornh en th polei, kai oi uioi sou kai ai qugatereV sou qelousi pesei dia romfaiaV, kai h gh sou qelei merisqh dia scoiniou, kai su qeleiV teleuthsei en gh akaqartw× o de Israhl bebaiwV qelei ferqh aicmalwtoV ek thV ghV autou.

Amos 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: