Modern Greek Bible

Amos 4

Amos

Return to Index

Chapter 5

1

[] Akousate ton logon touton, ton qrhnon ton opoion egw analambanw enantion saV, oikoV Israhl.

2

Epese× den qelei shkwqh pleon h parqenoV tou Israhl× einai errimmenh epi thV ghV authV× den uparcei o anistwn authn.

3

Dioti outw legei KurioV o QeoV× H poliV, ex hV exhrconto cilioi, qelei meinei me ekaton× kai ex hV exhrconto ekaton, qelei meinei me deka en tw oikw Israhl.

4

[] Dioti outw legei KurioV proV ton oikon tou Israhl× Ekzhthsate me kai qelete zhsei.

5

Kai mh ekzhteite thn Baiqhl kai mh eisercesqe eiV Galgala kai mh diabainete eiV Bhr-sabee× dioti ta Galgala qelousin upagei exapantoV eiV aicmalwsian kai h Baiqhl qelei katanthsei eiV to mhden.

6

Ekzhthsate ton Kurion kai qelete zhsei, mhpwV eformhsh wV pur epi ton oikon Iwshf kai katafagh auton kai den uparch o sbunwn thn Baiqhl.

7

SeiV, oi metastrefonteV thn krisin eiV ayinqion kai aporriptonteV kata ghV thn dikaiosunhn,

8

ekzhthsate ton poiounta thn Pleiada kai ton Wriwna kai metatreponta thn skian tou qanatou eiV aughn kai skotizonta thn hmeran eiV nukta, ton proskalounta ta udata thV qalasshV kai ekceonta auta epi to proswpon thV ghV× KurioV einai to onoma autou×

9

ton egeironta afanismon kata tou iscurou kai epagonta afanismon eiV ta ocurwmata.

10

Misousi ton elegconta en th pulh kai bdeluttontai ton lalounta en euquthti.

11

Oqen, epeidh kataqlibete ton ptwcon kai lambanete ap' autou foron sitou, an kai wkodomhsate oikouV laxeutouV, den qelete omwV katoikhsei en autoiV× an kai efuteusate ampelwnaV epiqumhtouV, den qelete omwV piei ton oinon autwn.

12

Dioti gnwrizw taV pollaV asebeiaV saV kai taV iscuraV amartiaV saV oitineV kataqlibete ton dikaion, dwrodokeisqe kai katadunasteuete touV ptwcouV en th pulh.

13

Dia touto o sunetoV qelei siwpa en tw kairw ekeinw× dioti einai kairoV kakoV.

14

Ekzhthsate to kalon kai ouci to kakon, dia na zhshte× kai outw KurioV o QeoV twn dunamewn qelei eisqai meq' umwn, kaqwV eipete.

15

Miseite to kakon kai agapate to kalon kai apokatasthsate thn krisin en th pulh× iswV o KurioV o QeoV twn dunamewn elehsh to upoloipon tou Iwshf.

16

[] Dia touto KurioV o QeoV twn dunamewn, o KurioV, legei outwV× OdurmoV en pasaiV taiV plateiaiV× kai en pasaiV taiV odoiV qelousi legei, Ouai, ouai× kai qelousi krazei ton gewrgon eiV penqoV kai touV epithdeiouV qrhnwdouV eiV odurmon.

17

Kai en pasaiV taiV ampeloiV odurmoV× dioti qelw perasei dia mesou sou, legei KurioV.

18

Ouai eiV touV epiqumountaV thn hmeran tou Kuriou× proV ti qelei eisqai auth dia saV; h hmera tou Kuriou einai skotoV kai ouci fwV.

19

Einai wV ean efeugen anqrwpoV ap' emprosqen leontoV kai arktoV aphnta auton, h wV ean eishrceto eiV oikon kai episthrixanta thn ceira autou eiV ton toicon, edagkanen auton ofiV.

20

Den qelei eisqai skotoV h hmera tou Kuriou kai ouci fwV; malista zofoV kai feggoV mh ecousa;

21

[] Emishsa, apestrafhn taV eortaV saV, kai den qelw osfranqh en taiV panhguresin umwn.

22

Ean moi prosferhte ta olokautwmata kai taV qusiaV saV, den qelw decqh autaV kai den qelw epibleyei eiV taV eirhnikaV qusiaV twn siteutwn saV.

23

Afaireson ap' emou ton hcon twn wdwn sou, kai to asma twn organwn sou den qelw akousei.

24

All' h krisiV aV katarreh wV udwr kai h dikaiosunh wV aennaoV ceimarroV.

25

Mhpote qusiaV kai prosforaV proseferete eiV eme, oikoV Israhl, tessarakonta eth en th erhmw;

26

Malista anelabete thn skhnhn tou Moloc saV kai ton Cioun, ton astera tou qeou saV, ta eidwla umwn, ta opoia ekamete eiV autouV.

27

Dia touto qelw saV metoikisei epekeina thV Damaskou, legei KurioV× o QeoV twn dunamewn einai to onoma autou.

Amos 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: