Modern Greek Bible

Amos 3

Amos

Return to Index

Chapter 4

1

[] Akousate ton logon touton, damaleiV thV Basan, ai en tw orei thV SamareiaV, ai katadunasteuousai touV ptwcouV, ai kataqlibousai touV penhtaV, ai legousai proV touV kuriouV autwn, Ferete kai aV piwmen.

2

KurioV o QeoV wmosen eiV thn agiothta autou oti idou, hmerai ercontai eiV umaV, kaq' aV qelousi saV piasei me agkistra kai touV apogonouV saV me kamakia alieutika.

3

Kai qelete exelqei apo taV calastraV ekasth ap' euqeiaV enwpion authV, kai qelete aporriyei panta ta tou palatiou, legei KurioV.

4

Elqete eiV Baiqhl kai asebhsate× en GalgaloiV plhqunate thn asebeian× kai ferete taV qusiaV saV kata pasan prwian, ta dekata saV kata pasan trietian.

5

Kai prosferete eiV qusian eucaristiaV arton enzumon, kai khruxate taV autoproairetouV prosforaV× anaggeilate autaV× dioti outwV agapate, uioi Israhl, legei KurioV o QeoV.

6

[] Kai egw oti saV edwka peinan en pasaiV taiV polesin umwn kai elleiyin artou en pasi toiV topoiV umwn, kai den epestreyate proV eme, legei KurioV.

7

Kai egw proseti ekrathsa thn brochn apo saV, ote emenon treiV mhneV eti ewV tou qerouV× kai ebrexa epi mian polin kai epi allhn polin den ebrexa× mia meriV ebrach kai h meriV, epi thn opoian den ebrexen exhranqh.

8

Outw duo treiV poleiV uphgan periplanwmenai eiV mian polin na piwsin udwr kai den ecortasqhsan, kai den epestreyate proV eme, legei KurioV.

9

SaV epataxa me anemofqorian kai erusibhn× to plhqoV twn khpwn saV kai twn ampelwnwn saV kai twn sukewnwn saV kai twn elaiwnwn saV katefagen h kamph, kai den epestreyate proV eme, legei KurioV.

10

Exapesteila ef' hmaV qanatikon kata ton tropon thV Aiguptou× touV neaniskouV saV eqanatwsa en romfaia, aicmalwtisaV kai touV ippouV saV× kai anebibasa thn duswdian twn stratopedwn saV ewV twn mukthrwn saV, kai den epestreyate proV eme, legei KurioV.

11

SaV katestreya, kaqwV o QeoV katestreye ta Sodoma kai ta Gomorra, kai egeinete wV dauloV apespasmenoV apo thV purkaiaV, kai den epestreyate proV eme, legei KurioV.

12

Dia touto outw qelw kamei eiV se, Israhl× oqen, epeidh qelw kamei touto eiV se, etoimasqhti na apanthshV ton Qeon sou, Israhl.

13

Dioti idou, o morfwn ta orh kai kataskeuazwn ton anemon kai apaggellwn proV ton anqrwpon tiV einai o stocasmoV autou, o poiwn thn aughn skotoV kai epibainwn epi ta uyh thV ghV, KurioV o QeoV twn dunamewn einai to onoma autou.

Amos 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: