Modern Greek Bible

Amos 2

Amos

Return to Index

Chapter 3

1

[] Akousate ton logon touton, ton opoion elalhsen o KurioV enantion saV, uioi Israhl, enantion pantoV tou genouV, to opoion anebibasa ek ghV Aiguptou legwn,

2

EsaV monon egnwrisa ek pantwn twn genwn thV ghV× dia touto qelw saV timwrhsei dia pasaV taV anomiaV saV.

3

Dunantai duo na peripathswsin omou, ean den hnai sumfwnoi;

4

Qelei bruchsei o lewn en tw drumw, ean den ech qhran; qelei ekpemyei thn fwnhn autou o skumnoV apo thV katoikiaV autou, an den epiase ti;

5

Dunatai pthnon na pesh eiV pagida epi thV ghV, opou den einai brocoV di' auto; hqele shkwqh pagiV ek thV ghV, cwriV na piasqh ti;

6

Dunatai na hchsh salpigx en polei kai o laoV na mh ptohqh; dunatai na geinh sumfora en polei kai o KurioV na mh ekamen authn;

7

BebaiwV KurioV o QeoV den qelei kamei ouden, cwriV na apokaluyh to apokrufon autou eiV touV doulouV autou touV profhtaV.

8

O lewn ebruchse× tiV den qelei fobhqh; KurioV o QeoV elalhse× tiV den qelei profhteusei;

9

[] Khruxate proV ta palatia thV Azwtou kai proV ta palatia thV ghV thV Aiguptou kai eipate, Sunacqhte epi ta orh thV SamareiaV kai idete touV megalouV qorubouV en mesw authV kai taV katadunasteiaV en mesw authV,

10

dioti den exeurousi na prattwsi to orqon, legei KurioV, oi qhsaurizonteV adikian kai arpaghn en toiV palatioiV autwn.

11

Dia touto outw legei KurioV o QeoV× EcqroV qelei perikuklwsei thn ghn sou kai qelei katabalei thn iscun sou apo sou kai ta palatia sou qelousi diarpagh.

12

Outw legei KurioV× KaqwV o poimhn apospa apo tou stomatoV tou leontoV duo skelh h lobon wtiou, outw qelousin apospasqh oi uioi Israhl, oi katoikounteV en Samareia apo thV gwniaV thV klinhV kai en Damaskw apo thV strwmnhV.

13

Akousate kai diamarturhqhte proV ton oikon Iakwb, legei KurioV o QeoV, o QeoV twn dunamewn,

14

oti kaq' hn hmeran episkefqw taV parabaseiV tou Israhl ep' auton, qelw episkefqh kai ta qusiasthria thV Baiqhl, kai ta kerata tou qusiasthriou qelousin ekkoph kai pesei kata ghV.

15

Kai qelw pataxei ton ceimerinon oikon meta tou qerinou oikou, kai oi oikoi oi elefantinoi qelousin apolesqh kai oi oikoi oi megaloi qelousin afanisqh, legei KurioV.

Amos 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: