Modern Greek Bible

Amos 1

Amos

Return to Index

Chapter 2

1

[] Outw legei KurioV× Dia taV treiV parabaseiV tou Mwab kai dia taV tessaraV den qelw apostreyei thn timwrian autou× dioti katekause ta osta tou basilewV tou Edwm mecri koniaV×

2

alla qelw exaposteilei pur epi ton Mwab kai qelei katafagei ta palatia thV Kiriwq× kai o Mwab qelei apoqanei meta qorubou, meta kraughV, met' hcou salpiggoV.

3

Kai qelw exoloqreusei ton krithn ek mesou autou, kai qelw apokteinei pantaV touV arcontaV autou met' autou, legei KurioV.

4

Outw legei KurioV× Dia taV treiV parabaseiV tou Iouda kai dia taV tessaraV den qelw apostreyei thn timwrian autou, dioti katefronhsan ton nomon tou Kuriou kai den efulaxan ta prostagmata autou kai eplanhsan autouV ta mataia autwn, katopin twn opoiwn periepathsan oi patereV autwn×

5

alla qelw exaposteilei pur epi ton Ioudan kai qelei katafagei ta palatia thV Ierousalhm.

6

Outw legei KurioV× Dia taV treiV parabaseiV tou Israhl kai dia taV tessaraV den qelw apostreyei thn timwrian autou dioti epwlhsan ton dikaion di' argurion kai ton penhta dia zeugoV upodhmatwn×

7

oitineV poqousi na blepwsi thn konin thV ghV epi thn kefalhn twn ptwcwn kai ekklinousi thn odon twn penhtwn× kai uioV kai pathr autou upagousi proV thn authn paidiskhn, dia na bebhlonwsi to onoma to agion mou×

8

kai plagiazousi plhsion pantoV qusiasthriou epi endumatwn enecuriasmenwn, kai pinousin en tw oikw twn qewn autwn ton oinon twn katadunasteuomenwn.

9

[] All' egw exwloqreusa ton Amorraion ap' emprosqen autwn, tou opoiou to uyoV hto wV to uyoV twn kedrwn kai autoV iscuroV wV ai druV× kai hfanisa ton karpon autou epanwqen kai taV rizaV autou upokatwqen.

10

Kai egw saV anebibasa ek ghV Aiguptou kai saV perieferon tessarakonta eth dia thV erhmou, dia na klhronomhshte thn ghn tou Amorraiou.

11

Kai anesthsa ek twn uiwn saV dia profhtaV kai ek twn neaniskwn saV dia NazhraiouV. Den einai outwV, uioi Israhl; legei KurioV.

12

SeiV de epotizete touV NazhraiouV oinon kai prosetaxate touV profhtaV legonteV, Mh profhteushte.

13

Idou, egw qelw kataqliyei umaV en tw topw umwn, kaqwV kataqlibetai h amaxa h plhrhV dragmatwn.

14

Kai h fugh qelei caqh apo tou dromewV kai o andreioV den qelei sterewsei thn iscun autou kai o iscuroV den qelei diaswsei thn yuchn autou,

15

kai o toxothV den qelei dunhqh na staqh× kai o tacupouV na ekfugh kai o ippeuV na swsh thn zwhn autou,

16

kai o metaxu twn dunatwn gennaiokardioV gumnoV qelei fugei en ekeinh th hmera, legei KurioV.

Amos 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: