Modern Greek Bible

Joel 3

Amos

Return to Index

Chapter 1

1

[] Oi logoi tou AmwV, ostiV hto ek twn boskwn thV Qekoue, touV opoiouV eide peri tou Israhl en taiV hmeraiV Oziou basilewV tou Iouda, kai en taiV hmeraiV Ieroboam, uiou tou IwaV basilewV tou Israhl, duo eth pro tou seismou.

2

Kai eipen, O KurioV qelei bruchsei ek Siwn kai qelei ekpemyei thn fwnhn autou ex Ierousalhm× kai ai katoikiai twn poimenwn qelousi penqhsei, kai h korufh tou Karmhlou qelei xhranqh.

3

[] Outw legei KurioV× dia taV treiV parabaseiV thV Damaskou kai dia taV tessaraV den qelw apostreyei thn timwrian authV, dioti hlwnisan thn Galaad me tribolouV sidhrouV×

4

alla qelw exaposteilei pur eiV ton oikon Azahl kai qelei katafagei ta palatia tou Ben-adad.

5

Kai qelw suntriyei touV moclouV thV Damaskou kai exoloqreusei ton katoikon apo thV pediadoV Aben kai ton kratounta to skhptron apo tou oikou Eden, kai o laoV thV SuriaV qelei ferqh aicmalwtoV eiV Kir, legei KurioV.

6

Outw legei KurioV× Dia taV treiV parabaseiV thV GazhV kai dia taV tessaraV den qelw apostreyei thn timwrian authV× dioti hcmalwtisan ton laon mou aicmalwsian teleian, dia na paradwswsin autouV eiV ton Edwm×

7

alla qelw exaposteilei pur eiV to teicoV thV GazhV kai qelei katafagei ta palatia authV.

8

Kai qelw exoloqreusei ton katoikon apo thV Azwtou kai ton kratounta to skhptron apo thV AskalwnoV, kai qelw streyei thn ceira mou enantion thV Akkarwn kai to upoloipon twn Filistaiwn qelei apolesqh, legei KurioV o QeoV.

9

Outw legei KurioV× Dia taV treiV parabaseiV thV Turou kai dia taV tessaraV den qelw apostreyei thn timwrian authV× dioti paredwkan ton laon mou eiV aicmalwsian teleian eiV ton Edwm kai den enequmhqhsan thn adelfikhn sunqhkhn×

10

alla qelw exaposteilei pur eiV to teicoV thV Turou kai qelei katafagei ta palatia authV.

11

Outw legei KurioV× Dia taV treiV parabaseiV tou Edwm kai dia taV tessaraV den qelw apostreyei thn timwrian autou, dioti katediwxe ton adelfon autou en romfaia kai hqethse thn eusplagcnian autou, kai o qumoV autou katesparatten akatapaustwV kai efulatte thn orghn autou pantoteina×

12

alla qelw exaposteilei pur epi Qaiman kai qelei katafagei ta palatia thV BosorraV.

13

Outw legei KurioV× Dia taV treiV parabaseiV twn uiwn Ammwn kai dia taV tessaraV den qelw apostreyei thn timwrian autou, dioti diescizon taV egkumonousaV thV Galaad, dia na platunwsi to orion autwn×

14

alla qelw anayei pur eiV to teicoV thV Rabba kai qelei katafagei ta palatia authV, meta kraughV en th hmera thV machV, meta anemostrobilou en th hmera thV quellhV.

15

Kai o basileuV autwn qelei upagei eiV aicmalwsian, autoV kai oi arconteV autou omou, legei KurioV.

Amos 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: