Modern Greek Bible

Joel 2

Joel

Return to Index

Chapter 3

1

[] Dioti, idou, en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw, otan epistreyw touV aicmalwtouV tou Iouda kai thV Ierousalhm,

2

qelw sunaxei eti panta ta eqnh kai qelw katabibasei auta eiV thn koilada tou Iwsafat, kai qelw kriqh met' autwn ekei uper tou laou mou kai thV klhronomiaV mou Israhl, ton opoion diespeiran metaxu twn eqnwn kai diemoirasqhsan thn ghn mou×

3

kai erriyan klhrouV dia ton laon mou× kai edwkan paidion dia pornhn kai epwloun korasion dia oinon kai epinon.

4

Kai eti ti ecete seiV na kamhte met' emou, Ture kai Sidwn kai panta ta oria thV PalaistinhV; qelete moi antapodwsei antapodoma; ean seiV antapodwshte eiV eme, cwriV argoporiaV tacewV qelw epistreyei to antapodoma saV epi thn kefalhn saV.

5

Dioti elabete to argurion mou kai to crusion mou, kai ta eklekta mou agaqa eferete eiV touV naouV saV.

6

TouV de uiouV Iouda kai touV uiouV Ierousalhm epwlhsate eiV touV uiouV twn Ellhnwn, dia na apomakrunhte autouV apo twn oriwn autwn.

7

Idou, egw qelw egeirei autouV apo tou topou opou epwlhsate autouV, kai qelw epistreyei to antapodoma saV epi thn kefalhn saV.

8

Kai qelw pwlhsei touV uiouV saV kai taV qugateraV saV eiV thn ceira twn uiwn Iouda, kai qelousi pwlhsei autouV eiV touV SabaiouV, eiV eqnoV makran apecon× dioti o KurioV elalhse.

9

[] Khruxate touto en toiV eqnesin, agiasate polemon, diegeirate touV machtaV, aV plhsiaswsin, aV anabainwsi panteV oi andreV tou polemou×

10

sfurhlathsate ta unia saV eiV romfaiaV kai ta drepana saV eiV logcaV× o adunatoV aV legh, Egw eimai dunatoV×

11

Sunaqroisqhte kai elqete kukloqen, panta ta eqnh, kai sunacqhte omou× ekei qelei katastreyei o KurioV touV iscurouV sou.

12

AV egerqwsi kai aV anabwsi ta eqnh eiV thn koilada tou Iwsafat× dioti ekei qelw kaqhsei dia na krinw panta ta eqnh ta kukloqen.

13

Balete drepanon, dioti o qerismoV einai wrimoV× elqete, katabhte× dioti o lhnoV einai plhrhV, ta upolhnia uperekceilizousin× epeidh h kakia autwn einai megalh.

14

Plhqh, plhqh eiV thn koilada thV dikhV× dioti egguV einai h hmera tou Kuriou eiV thn koilada thV dikhV.

15

O hlioV kai selhnh qelousi suskotasei kai oi astereV qelousi surei opisw to feggoV autwn.

16

O de KurioV qelei bruchsei ek Siwn kai ekpemyei thn fwnhn autou ex Ierousalhm× kai oi ouranoi kai h gh qelousi seisqh× all' o KurioV qelei eisqai to katafugion tou laou autou kai h iscuV twn uiwn Israhl.

17

Outw qelete gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV saV, o katoikwn en Siwn, tw orei tw agiw mou× tote h Ierousalhm qelei eisqai agia kai allogeneiV den qelousi dielqei di' authV pleon.

18

[] Kai en th hmera ekeinh ta orh qelousi stalaxei gleukoV kai oi lofoi qelousi reei gala kai panteV oi ruakeV tou Iouda qelousi reei udata kai phgh qelei exelqei ek tou oikou tou Kuriou kai qelei potizei thn faragga tou Sitteim.

19

H AiguptoV qelei eisqai hrhmwmenh kai o Edwm qelei eisqai erhmoV abatoV dia taV eiV touV uiouV Iouda adikiaV, dioti ecusan aima aqwon en th gh autwn.

20

H de Ioudaia qelei katoikeisqai eiV ton aiwna kai h Ierousalhm eiV geneaV genewn.

21

Kai qelw kaqarisei to aima autwn, to opoion den ekaqarisa× dioti o KurioV katoikei en Siwn.

Amos 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: