Modern Greek Bible

Joel 1

Joel

Return to Index

Chapter 2

1

[] Salpisate salpigga en Siwn, kai alalaxate en tw orei tw agiw mou× aV tromaxwsi panteV oi katoikounteV thn ghn× dioti ercetai h hmera tou Kuriou, dioti einai egguV×

2

hmera skotouV kai gnofou, hmera nefelhV kai omiclhV× wV augh exaploutai epi ta orh laoV poluV kai iscuroV× omoioV autou den estaqh ap' aiwnoV oude met' auton qelei staqh pleon pote eiV geneaV genewn.

3

Pur katatrwgei emprosqen autou kai flox katakaiei opisqen autou× h gh einai wV o paradeisoV thV Edem emprosqen autou, kai opisqen autou pediaV hfanismenh× kai bebaiwV den qelei ekfugei ap' autou ouden.

4

H qea autwn einai wV qea ippwn, kai wV ippeiV, outw qelousi trecei.

5

WV krotoV amaxwn qelousi phda epi taV korufaV twn orewn, wV hcoV flogoV puroV, htiV katatrwgei thn kalamhn, wV iscuroV laoV paratetagmenoV eiV machn.

6

Enwpion autou oi laoi qelousi katatromaxei× panta ta proswpa qelousin aposbolwqh.

7

Qelousi trexei wV machtai, wV andreV polemistai qelousin anabh to teicoV, kai qelousin upagei ekastoV eiV thn odon autou kai den qelousi calasei taV taxeiV autwn.

8

Kai den qelousi sprwxei o eiV ton allon× qelousi peripatei ekastoV eiV thn odon autou, kai piptonteV epi ta belh den qelousi plhgwqh.

9

Qelousi peritrecei en th polei, qelousi dramei epi to teicoV, qelousin anabainei epi taV oikiaV, qelousin embainei dia twn quridwn wV klepthV.

10

H gh qelei seisqh emprosqen autwn, oi ouranoi qelousi tremei, o hlioV kai h selhnh qelousi suskotasei, kai ta astra qelousi surei opisw to feggoV autwn.

11

Kai o KurioV qelei ekpemyei thn fwnhn autou emprosqen tou strateumatoV autou× dioti to stratopedon autou einai mega sfodra, dioti o ektelwn ton logon autou einai iscuroV, dioti h hmera tou Kuriou einai megalh kai tromera sfodra kai tiV dunatai na upoferh authn;

12

[] Kai twra dia touto, legei KurioV, epistreyate proV eme ex olhV thV kardiaV umwn kai en nhsteia kai en klauqmw kai en penqei.

13

Kai diarrhxate thn kardian saV kai mh ta imatia saV kai epistreyate proV Kurion ton Qeon saV× dioti einai elehmwn kai oiktirmwn, makroqumoV kai polueleoV kai metameloumenoV dia to kakon.

14

TiV oiden, an qelh epistreyei kai metamelhqh kai afhsei eulogian katopin autou, prosforan kai spondhn eiV Kurion ton Qeon umwn;

15

Salpisate salpigga en Siwn, agiasate nhsteian, khruxate sunaxin epishmon.

16

Sunaqroisate ton laon, agiasate thn sunaxin, sunaxate touV presbuterouV, sunaqroisate ta nhpia kai ta qhlazonta mastouV× aV exelqh o numfioV ek tou koitwnoV autou kai h numfh ek tou qalamou authV.

17

AV klauswsin oi iereiV, oi leitourgoi tou Kuriou, metaxu thV stoaV kai tou qusiasthriou, kai aV eipwsi, Feisai, Kurie, tou laou sou kai mh dwshV thn klhronomian sou eiV oneidoV, wste na kurieuswsin autouV ta eqnh× dia ti na eipwsi metaxu twn lawn, Pou einai o QeoV autwn;

18

[] Kai o KurioV qelei zhlotuphsei dia thn ghn autou kai qelei feisqh tou laou autou.

19

Nai, o KurioV qelei apokriqh kai eipei proV ton laon autou, Idou, egw qelw exaposteilei proV umaV ton siton kai ton oinon kai to elaion kai qelete emplhsqh ap' autwn, kai den qelw saV kamei pleon oneidoV metaxu twn eqnwn.

20

Alla qelw apomakrunei apo saV ton ek tou borra polemion, kai qelw exwsei auton eiV ghn anudron kai erhmon, me to proswpon autou proV thn anatolikhn qalassan, to de opisqen autou meroV proV thn qalassan thn dutikhn, kai h duswdia autou qelei anabh kai h kakh osmh autou qelei uywqh, dioti epraxe megala.

21

Mh fobou, gh× caire kai eufrainou× dioti o KurioV qelei kamei megaleia.

22

Mh tromazete, kthnh thV pediadoV× dioti ai boskai thV erhmou blastanousi, dioti to dendron ferei ton karpon autou, h sukh kai h ampeloV ekdidousi thn dunamin autwn.

23

Kai, ta tekna thV Siwn, cairete kai eufrainesqe eiV Kurion ton Qeon saV× dioti edwken eiV esaV thn prwimon brochn egkairwV kai qelei brexei eiV esaV brochn prwimon kai oyimon wV proteron.

24

Kai ta alwnia qelousi gemisqh apo sitou kai oi lhnoi qelousin uperekceilisei apo oinou kai elaiou.

25

Kai qelw anaplhrwsei eiV esaV ta eth, ta opoia katefagen h akriV, o broucoV kai h erusibh kai h kamph, to strateuma mou to mega, to opoion exapesteila enantion saV.

26

Kai qelete fagei afqonwV kai cortasqh kai ainesei to onoma Kuriou tou Qeou saV× ostiV ekame qaumasia me saV× kai o laoV mou den qelei kataiscunqh eiV ton aiwna.

27

Kai qelete gnwrisei oti egw eimai en mesw tou Israhl kai egw eimai KurioV o QeoV saV kai den einai alloV oudeiV× kai o laoV mou den qelei kataiscunqh eiV ton aiwna.

28

[] Kai meta tauta qelw ekceei to pneuma mou epi pasan sarka× kai qelousi profhteusei oi uioi saV kai ai qugatereV saV× oi presbuteroi saV qelousin enupniasqh enupnia, oi neaniskoi saV qelousin idei oraseiV.

29

Kai eti epi touV doulouV mou kai epi taV doulaV mou en taiV hmeraiV ekeinaiV qelw ekceei to pneuma mou.

30

Kai qelw deixei terata en toiV ouranoiV kai epi thV ghV, aima kai pur kai atmida kapnou.

31

O hlioV qelei metastrafh eiV skotoV kai h selhnh eiV aima, prin elqh h hmera tou Kuriou h megalh kai epifanhV.

32

Kai paV ostiV epikalesqh to onoma tou Kuriou, qelei swqh× dioti en tw orei Siwn kai en Ierousalhm qelei eisqai swthria, kaqwV eipen o KurioV, kai eiV touV upoloipouV touV opoiouV o KurioV qelei proskalesei.

Joel 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: