Modern Greek Bible

Hosea 14

Joel

Return to Index

Chapter 1

1

[] O logoV tou Kuriou o genomenoV proV Iwhl ton uion tou Faqouhl.

2

Akousate touto, oi presbuteroi, kai dote akroasin, panteV oi katoikounteV thn ghn× egeine touto en taiV hmeraiV umwn h en taiV hmeraiV twn paterwn umwn;

3

Dihghqhte proV ta tekna saV peri toutou kai ta tekna saV proV ta tekna autwn kai ta tekna autwn proV allhn genean.

4

O, ti afhken h kamph, katefagen h akriV× kai o, ti afhken h akriV, katefagen o broucoV× kai o, ti afhken o broucoV, katefagen h erusibh.

5

Ananhyate, mequsoi, kai klausate, kai ololuxate, panteV oi oinopotai, dia ton neon oinon× dioti afhreqh apo tou stomatoV saV.

6

Epeidh eqnoV anebh epi thn ghn mou, iscuron kai anariqmhton, tou opoiou oi odonteV einai odonteV leontoV, kai ecei mulodontaV skumnou.

7

Eqese thn ampelon mou eiV afanismon kai taV sukaV mou eiV qrausin× olwV exelepisen authn kai aperriye× ta klhmata authV emeinan leuka.

8

[] Qrhnhson wV numfh periezwsmenh sakkon dia ton andra thV neothtoV authV.

9

H prosfora kai h spondh afhreqh apo tou oikou tou Kuriou× penqousin oi iereiV, oi leitourgoi tou Kuriou.

10

Hrhmwqh h pediaV, penqei h gh× dioti hfanisqh o sitoV, exhranqh o neoV oinoV, exelipe to elaion.

11

Aiscunqhte, gewrgoi× ololuxate, ampelourgoi, dia ton siton kai dia thn kriqhn× dioti o qerismoV tou agrou apwlesqh.

12

H ampeloV exhranqh kai h sukh exelipen× h roidia kai o foinix kai h mhlea, panta ta dendra tou agrou exhranqhsan, wste exelipen h cara apo twn uiwn twn anqrwpwn.

13

Perizwsqhte kai qrhneite, iereiV× ololuzete, leitourgoi tou qusiasthriou× elqete, dianuktereusate en sakkw, leitourgoi tou Qeou mou× dioti h prosfora kai h spondh epauqh apo tou oikou tou Qeou saV.

14

[] Agiasate nhsteian, khruxate sunaxin epishmon, sunaxate touV presbuterouV, pantaV touV katoikouV tou topou, eiV ton oikon Kuriou tou Qeou saV× kai bohsate proV ton Kurion,

15

Oimoi dia thn hmeran ekeinhn× dioti h hmera tou Kuriou eplhsiase kai qelei elqei wV oleqroV apo tou Pantodunamou.

16

Den afhreqhsan ai trofai ap' emprosqen twn ofqalmwn hmwn, h eufrosunh kai h cara apo tou oikou tou Qeou hmwn;

17

Oi sporoi fqeirontai upo touV bwlouV autwn, ai sitoqhkai hrhmwqhsan, ai apoqhkai ecalasqhsan× dioti o sitoV exhranqh.

18

PwV stenazousi ta kthnh× adhmonousin ai agelai twn bown, dioti den ecousi boskhn× nai, ta poimnia twn probatwn hfanisqhsan.

19

Kurie, proV se qelw bohsei× dioti to pur kathnalwse taV boskaV thV erhmou kai h flox katekause panta ta dendra tou agrou.

20

Ta kthnh eti thV pediadoV caskousi proV se× dioti exhranqhsan oi ruakeV twn udatwn kai pur katefage taV boskaV thV erhmou.

Joel 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: