Modern Greek Bible

Hosea 13

Hosea

Return to Index

Chapter 14

1

[] Israhl, epistreyon proV Kurion ton Qeon sou, dioti epesaV dia thV anomiaV sou.

2

Labete meq' eautwn logouV kai epistreyate proV ton Kurion× eipate proV auton, Afaireson pasan anomian hmwn kai decqhti hmaV eumenwV, kai qelomen apodwsei ton karpon twn ceilewn hmwn×

3

o Assour den qelei maV swsei× den qelomen anabh ef' ippouV× kai den qelomen eipei pleon proV to ergon twn ceirwn hmwn, Eisqe qeoi hmwn× dioti en soi qelei elehqh o orfanoV.

4

[] Qelw iatreusei thn apostasian autwn, qelw agaphsei autouV egkardiwV× dioti o qumoV mou apestrafh ap' autou.

5

Qelw eisqai wV drosoV eiV ton Israhl× wV krinon qelei anqhsei kai qelei ekteinei taV rizaV autou wV dendron tou Libanou.

6

Oi kladoi autou qelousin exaplwqh kai h doxa autou qelei eisqai wV elaiaV kai h osmh autou wV tou Libanou.

7

Qelousin epistreyei kai kaqhsei upo thn skian autou× qelousin anazhsei wV sitoV kai anqhsei wV ampeloV× h mnhmh autou qelei eisqai wV oinoV Libanou.

8

[] O Efraim qelei eipei, Ti ecw na kamw pleon meta twn eidwlwn; Egw hkousa kai qelw parafulaxei auton× egw eimai eiV auton wV elath euqalhV× ap' emou o karpoV sou qelei proelqei.

9

TiV einai sofoV kai qelei ennohsei tauta, sunetoV kai qelei gnwrisei auta; dioti euqeiai einai ai odoi tou Kuriou, kai oi dikaioi qelousi peripatei en autaiV× oi de parabatai qelousi pesei en autaiV.

Joel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: