Modern Greek Bible

Hosea 12

Hosea

Return to Index

Chapter 13

1

[] Ote o Efraim elalei en tromw, autoV uywqh en tw Israhl× ote de hmarthse peri tou Baal, tote eteleuthse.

2

Kai twra amartanousin epi mallon kai mallon kai ekamon eiV eautouV cwneuta ek tou arguriou autwn, eidwla kata thn fantasian autwn, panta tauta ergon tecnitwn× autoi legousi peri autwn, oi anqrwpoi oi qusiazonteV aV filhswsi touV moscouV.

3

Dia touto qelousin eisqai wV nefelh prwinh kai wV drosoV ewqinh diabainousa, wV lepton acuron ekfuswmenon ek tou alwniou kai wV kapnoV ek thV kapnodocou.

4

All' egw eimai KurioV o QeoV sou ek ghV Aiguptou× kai allon qeon plhn emou den qeleiV gnwrisei× dioti den uparcei alloV swthr ektoV emou.

5

[] Egw se egnwrisa en th erhmw, en gh anudrw.

6

Kata taV boskaV autwn, outwV ecortasqhsan× ecortasqhsan, kai uywqh h kardia autwn× dia touto me elhsmonhsan.

7

Oqen qelw eisqai eiV autouV wV lewn× wV pardaliV en odw qelw paramoneuei autouV.

8

Qelw apanthsei autouV wV arktoV sterhqeisa twn teknwn authV, kai qelw diasparaxei to perifragma thV kardiaV autwn kai katafagei autouV ekei wV lewn× qhrion agrion qelei diasparaxei autouV.

9

[] ApwlesqhV, Israhl× plhn en emoi einai h bohqeia sou.

10

Pou einai o basileuV sou; pou; aV se swsh twra en pasaiV sou taiV polesi× kai pou oi kritai sou, peri twn opoiwn eipaV, DoV moi basilea kai arcontaV;

11

Soi edwka basilea en tw qumw mou kai afhresa auton en th orgh mou.

12

H anomia tou Efraim einai peridedemenh× h amartia autou apotetamieumenh.

13

Ponoi tiktoushV qelousin elqei ep' auton× einai uioV asunetoV× dioti den einai kairoV na stekhtai en tw anoigmati thV mhtraV.

14

Ek ceiroV adou qelw eleuqerwsei autouV, ek qanatou qelw swsei autouV. Pou einai, qanate, o oleqroV sou; pou, adh, h fqora sou; h metameleia qelei kruptesqai apo twn ofqalmwn mou.

15

An kai outoV estaqh karpoforoV metaxu twn adelfwn autou, anatolikoV anemoV omwV qelei elqei, o anemoV tou Kuriou qelei anabh apo thV erhmou, kai ai bruseiV autou qelousin ekleiyei kai qelei kataxhranqh h phgh autou× outoV qelei afarpasei ton qhsauron pantwn twn epiqumhtwn autou skeuwn.

16

H Samareia qelei afanisqh, dioti apestathse kata tou Qeou authV× qelousi pesei en romfaia× ta qhlazonta nhpia autwn qelousi suntrifqh, kai ai egkumonousai autwn qelousi diascisqh.

Hosea 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: