Modern Greek Bible

Hosea 11

Hosea

Return to Index

Chapter 12

1

[] O Efraim bosketai anemon kai kunhgei ton anatolikon anemon× kaq' hmeran plhqunei yeudh kai oleqron kamnousi de sunqhkhn meta twn Assuriwn kai ferousin elaion eiV thn Aigupton.

2

O KurioV ecei eti krisin meta tou Iouda, kai qelei episkefqh ton Iakwb kata taV odouV autou× kata taV praxeiV autou qelei antapodwsei eiV auton.

3

En th koilia epternise ton adelfon autou kai en th andrikh hlikia autou eniscuse proV ton Qeon.

4

Nai, eniscuse meta aggelou kai uperiscusen× eklause kai edehqh autou× en Baiqhl eurhken auton, kai ekei elalhse proV hmaV×

5

nai, KurioV o QeoV twn dunamewn, o KurioV einai to mnhmosunon autou.

6

Dia touto su epistreyon proV ton Qeon sou× fulatte eleoV kai krisin kai elpize epi ton Qeon sou dia pantoV.

7

[] O Efraim einai emporoV× zugia apathV einai en th ceiri autou× agapa na adikh.

8

Kai o Efraim eipe, BebaiwV egw eplouthsa, apekthsa uparconta eiV emauton× en pasi toiV kopoiV mou den qelei eureqh en emoi anomia, htiV na logizhtai amartia.

9

Egw de eimai KurioV o QeoV sou ek ghV Aiguptou, qelw se katoikisei eti en skhnaiV wV en hmeraiV epishmou eorthV.

10

Elalhsa eti dia profhtwn kai oraseiV eplhquna egw, kai paresthsa omoiwseiV dia ceiroV twn profhtwn.

11

En Galaad taca uphrxen anomia; en GalgaloiV malista estaqhsan mataiothV× qusiazousi taurouV, kai ta qusiasthria autwn einai wV swroi en taiV aulaxi twn agrwn.

12

O de Iakwb efugen eiV thn ghn thV SuriaV kai o Israhl edouleuse dia gunaika kai dia gunaika efulaxe probata.

13

Kai dia profhtou anebibasen o KurioV ton Israhl ex Aiguptou kai dia profhtou diefulacqh.

14

O Efraim parwxunen auton pikrotata× dia touto qelei ekceei to aima autou ep' auton kai ton oneidismon autou o KurioV autou qelei epistreyei ep' auton.

Hosea 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: