Modern Greek Bible

Hosea 9

Hosea

Return to Index

Chapter 10

1

[] O Israhl einai ampeloV euklhmatousa× ekarpoforhsen afqonwV× kata to plhqoV twn karpwn autou eplhqune ta qusiasthria× kata thn agaqothta thV ghV autou elamprune ta agalmata.

2

H kardia autwn einai memerismenh× twra qelousi timwrhqh× autoV qelei kataskayei ta qusiasthria autwn, qelei fqeirei ta agalmata autwn.

3

Dioti twra qelousin eipei, HmeiV den ecomen basilea, dioti den efobhqhmen ton Kurion× kai o basileuV ti hqele maV kamei;

4

Elalhsan logouV, omnuonteV yeudwV, enw ekamnon sunqhkhn× oqen h katadikh qelei ekblasthsei wV to kwneion en taiV aulaxi tou agrou.

5

Oi katoikoi thV SamareiaV qelousi katatromaxei dia ton moscon thV Baiq-auen× dioti o laoV autou qelei penqhsei di' auton kai oi eidwloqutai autou, oi caironteV eiV auton, dia thn doxan autou, dioti metwkisqh ap' autou.

6

AutoV oti qelei ferqh eiV thn Assurian, dwron proV ton basilea Iareib× aiscunh qelei katalabei ton Efraim, kai o Israhl qelei entraph dia thn boulhn autou.

7

Afanizetai h Samareia kai o basileuV authV wV afroV epi proswpon udatoV.

8

Kai oi bwmoi thV Auen, h amartia tou Israhl, qelousi katastrafh× akanqai kai triboloi qelousi blasthsei epi ta qusiasthria autwn× kai qelousin eipei proV ta orh, Kaluyate maV× kai proV touV lofouV, Pesate ef' hmaV.

9

[] Israhl, hmarthsaV apo twn hmerwn thV Gabaa× ekei estaqhsan× h en Gabaa kata twn uiwn thV anomiaV mach den efqasen eiV autouV.

10

Kata thn boulhn mou bebaiwV qelw paideusei autouV× kai oi laoi qelousi sunacqh enantion autwn, otan ferwntai eiV aicmalwsian dia taV duo anomiaV autwn.

11

O Efraim einai men damaliV dedidagmenh kai agapwsa na alwnizh× plhn egw qelw perasei zugon epi ton wraion authV trachlon× qelw upozeuxei ton Efraim× o IoudaV qelei arotria, o Iakwb qelei bwlokopei eiV eauton.

12

Speirate di' eautouV en dikaiosunh, qerisate en eleei× anoixate thn afeimenhn saV ghn× dioti einai kairoV na ekzhthshte ton Kurion, ewsou elqh kai epistalaxh dikaiosunhn ef' umaV.

13

Hrotriasate asebeian, eqerisate anomian, efagete karpon yeudouV× dioti hlpisaV eiV thn odon sou, eiV to plhqoV twn iscurwn sou.

14

Dia touto apwleia qelei egerqh metaxu twn lawn sou, kai panta ta frouria sou qelousin ekporqhqh, kaqwV o Salman exeporqhse thn Baiq-arbel en th hmera thV machV× h mhthr katesuntribh epi ta tekna.

15

Outw qelei kamei eiV esaV h Baiqhl eneken thV escathV anomiaV saV× prwi qelei afanisqh olotelwV o basileuV tou Israhl.

Hosea 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: