Modern Greek Bible

Hosea 8

Hosea

Return to Index

Chapter 9

1

[] Mh caire, Israhl, mhde eufrainou wV oi laoi× dioti eporneusaV ekklinwn apo tou Qeou sou× hgaphsaV misqwmata epi pan alwnion sitou.

2

To alwnion kai o lhnoV den qelousi qreyei autouV, kai o oinoV qelei ekleiyei ap' autwn.

3

Den qelousi katoikhsei en th gh tou Kuriou× all' o Efraim qelei epistreyei proV thn Aigupton, kai qelousi fagei akaqarta en th Assuria.

4

Den qelousi prosferei spondaV oinou eiV ton Kurion, oude qelousin eisqai arestoi eiV auton× ai qusiai autwn qelousin eisqai eiV autouV wV artoV penqountwn× panteV oi trwgonteV autaV qelousi mianqh× dioti artoV autwn uper thV yuchV autwn den qelei eiselqei eiV ton oikon tou Kuriou.

5

Ti qelete kamei en hmera panhgurewV kai en hmera eorthV tou Kuriou;

6

Dioti, idou, efugon dia thn talaipwrian× h AiguptoV qelei sunaxei autouV, h MemfiV qelei qayei autouV× ta di' arguriou epiqumhta autwn, knidai qelousi klhronomhsei auta× akanqai qelousin eisqai en taiV skhnaiV autwn.

7

[] Hlqon ai hmerai thV episkeyewV, ai hmerai thV antapodosewV hlqon× o Israhl qelei gnwrisei touto× o profhthV einai afrwn, o anqrwpoV o pneumatemforoV mainomenoV, dia to plhqoV thV anomiaV sou kai tou megalou kata sou misouV.

8

O frouroV tou Efraim hto o meta tou Qeou mou, o de profhthV egeine pagiV ixeutou eiV pasaV taV odouV autou kai misoV en tw oikw tou Qeou autou.

9

Diefqarhsan baqewV wV en taiV hmeraiV thV Gabaa× dia touto qelei enqumhqh thn anomian autwn, qelei episkefqh taV amartiaV autwn.

10

Eurhka ton Israhl wV stafulhn en erhmw× eidon touV pateraV saV wV ta prwtogennhta thV sukhV en th arch authV× all' autoi uphgon proV ton Beel-fegwr kai afierwqhsan eiV thn aiscunhn× kai egeinan bdeluktoi, kaqwV to antikeimenon thV agaphV autwn.

11

[] Peri de tou Efraim, wV pthnon qelei petaxei h doxa autwn, apo thV gennaV kai apo thV mhtraV kai apo thV sullhyewV×

12

alla kai an ekqreywsi ta tekna autwn, qelw ateknwsei autouV, wste na mh meinh anqrwpoV, dioti ouai eti eiV autouV, otan surqw ap' autwn.

13

O Efraim me efaineto wV h TuroV, pefuteumenoV en topw terpnw× plhn o Efraim qelei ekferei ta tekna autou dia ton fonea.

14

DoV eiV autouV, Kurie× ti qeleiV dwsei; doV eiV autouV mhtran apoballousan kai mastouV xhrouV.

15

Pasa h kakia autwn einai en GalgaloiV× dioti ekei emishsa autouV× dia thn kakian twn praxewn autwn qelw exwsei autouV apo tou oikou mou× den qelw agapa pleon autouV× panteV oi arconteV autwn einai apostatai.

16

Epatacqh o Efraim× h riza autwn exhranqh× karpon den qelousi kamei× oti kai an gennhswsi, qelw qanatwsei ta epiqumhta thV mhtraV autwn.

17

O QeoV mou qelei aporriyei autouV, dioti den eishkousan auton× kai qelousin eisqai planwmenoi metaxu twn eqnwn.

Hosea 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: