Modern Greek Bible

Hosea 7

Hosea

Return to Index

Chapter 8

1

[] Salpison tauta me to stoma sou× qeleiV ormhsei wV aetoV enantion tou oikou tou Kuriou, dioti parebhsan thn diaqhkhn mou kai hsebhsan eiV ton nomon mou.

2

O Israhl qelei krazei proV eme, Qee mou, se gnwrizomen.

3

O Israhl aperriye to agaqon× o ecqroV qelei katadiwxei auton.

4

Autoi katesthsan basileiV, plhn ouci par' emou× ekamon arcontaV, plhn cwriV na ecw eidhsin× ek tou arguriou autwn kai ek tou crusiou autwn ekamon eiV eautouV eidwla, dia na exoloqreuqwsin.

5

Aperriyen autouV o moscoV sou, Samareia× o qumoV mou exhfqh enantion autwn× ewV pote den qelousi dunhqh na kaqarisqwsi;

6

Kai touto bebaiwV egeinen upo tou Israhl× o tecnithV ekamen auto× oqen auto den einai QeoV× o moscoV loipon thV SamareiaV qelei geinei suntrimmata.

7

Epeidh espeiran anemon, dia touto qelousi qerisei anemostrobilon× den ecei kalamon× o blastoV den qelei dwsei aleuron× kai an dwsh, xenoi qelousi katapiei auto.

8

[] Katepoqh o Israhl× twra egeinan metaxu twn eqnwn wV skeuoV en w den uparcei cariV.

9

Dioti af' eautwn anebhsan eiV touV AssuriouV, wV onagroV monazwn kaq' eauton× o Efraim emisqwsen erastaV.

10

Plhn an kai emisqwsan erastaV metaxu twn eqnwn, twra qelw sunaxei autouV× kai qelousi luphqh met' oligon dia to fortion tou basilewV twn arcontwn.

11

Epeidh o Efraim eplhqune ta qusiasthria dia na amartanh, qelousi geinei eiV auton qusiasthria tou amartanein.

12

Egraya proV auton ta megaleia tou nomou mou× plhn elogisqhsan wV allotrion pragma.

13

En taiV qusiaiV, taV opoiaV prosferousin eiV eme, qusiazousi kreaV kai trwgousin× o KurioV den decetai autaV× twra qelei enqumhqh thn anomian autwn kai episkefqh taV amartiaV autwn× autoi qelousin epistreyei eiV thn Aigupton.

14

Dioti o Israhl elhsmonhse ton Poihthn autou kai oikodomei naouV, kai o IoudaV eplhqunen wcurwmenaV poleiV× alla qelw exaposteilei pur epi taV poleiV autou kai qelei katafagei ta palatia autwn.

Hosea 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: