Modern Greek Bible

Hosea 6

Hosea

Return to Index

Chapter 7

1

[] Enw iatreuon ton Israhl, apekalufqh tote h anomia tou Efraim kai h kakia thV SamareiaV× dioti epraxan yeudoV× kai o klepthV eisercetai, o lhsthV gumnonei exwqen.

2

Kai autoi den legousin en th kardia autwn, oti enqumoumai pasan thn anomian autwn× twra periekuklwsan autouV ai praxeiV autwn× emprosqen tou proswpou mou egeinan.

3

En th kakia autwn eufranan ton basilea kai en toiV yeudesin autwn touV arcontaV.

4

PanteV einai moicoi, wV o klibanoV o pepurwmenoV upo tou artopoiou× ostiV, afou zumwsh to furama, pauei tou na qermainh auton, ewsou geinh h zumwsiV.

5

En th hmera tou basilewV hmwn, oi arconteV hsqenhsan upo thV flogwsewV tou oinou, kai autoV exhplwse thn ceira autou proV touV acreiouV.

6

Dioti enascolousi thn kardian autwn flegwmenhn wV klibanon en taiV enedraiV autwn× o artopoioV autwn koimatai olhn thn nukta× thn de aughn auth kaiei wV pur flogizon.

7

PanteV outoi eqermanqhsan wV klibanoV kai katefagon touV kritaV autwn× panteV oi basileiV autwn epeson× den uparcei metaxu autwn o epikaloumenoV me.

8

[] O Efraim, autoV sunemigh meta twn lawn× o Efraim einai wV egkrufiaV ostiV den estrafh.

9

Xenoi katefagon thn dunamin autou kai autoV den gnwrizei touto× kai leukai triceV anefuhsan sporadhn en autw kai autoV den gnwrizei touto.

10

Kai h uperhfania tou Israhl marturei kata proswpon autou× kai den epistrefousi proV Kurion ton Qeon autwn oude ekzhtousin auton dia panta tauta.

11

Kai o Efraim einai wV peristera deleazomenh, mh ecousa sunesin× epikalountai thn Aigupton, upagousin eiV thn Assurian.

12

Otan upagwsi, qelw exaplwsei ep' autouV to diktuon mou× qelw katabibasei autouV kaqwV ta peteina tou ouranou× qelw paideusei autouV kaqwV ekhrucqh en th sunagwgh autwn.

13

Ouai eiV autouV, dioti apeskirthsan ap' emou× oleqroV eiV autouV, dioti hsebhsan eiV eme× enw egw exhgorasa autouV, autoi elalhsan kat' emou yeudh.

14

Kai den me epekalesqhsan en th kardia autwn, alla wloluzon epi taV klinaV autwn× basanizontai dia siton kai oinon kai stasiazousin enantion mou.

15

Kai egw epaideusa autouV enw eniscusa touV bracionaV autwn, autoi omwV dielogizonto ponhra enantion mou.

16

Epistrefousin, ouci eiV ton Uyiston× egeinan wV toxon streblon× oi arconteV autwn qelousi pesei en romfaia dia thn auqadeian thV glwsshV autwn× touto qelei eisqai to oneidoV autwn en th gh thV Aiguptou.

Hosea 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: