Modern Greek Bible

Hosea 5

Hosea

Return to Index

Chapter 6

1

[] Elqete kai aV epistreywmen proV ton Kurion× dioti autoV diesparaxe, kai qelei maV iatreusei× epataxe, kai qelei peridesei thn plhghn hmwn.

2

Qelei anazwopohsei hmaV meta duo hmeraV× en th trith hmera qelei maV anasthsei, kai qelomen zh enwpion autou.

3

Tote qelomen gnwrisei kai qelomen exakolouqei na gnwrizwmen ton Kurion× h exodoV autou einai prodiatetagmenh wV h augh× kai qelei elqei proV hmaV wV uetoV, wV broch oyimoV kai prwimoV epi thn ghn.

4

[] Ti na kamw eiV se, Efraim; ti na kamw eiV se, Iouda; dioti h kalwsunh saV einai wV nefelh prwinh kai wV drosoV ewqinh htiV parercetai.

5

Dia touto katekoya autouV dia twn profhtwn× efoneusa autouV dia twn logwn tou stomatoV mou× kai ai kriseiV sou qelousin exelqei wV fwV.

6

Dioti eleoV qelw kai ouci qusian× kai epignwsin Qeou mallon para olokautwmata.

7

Autoi omwV wV o Adam parebhsan thn diaqhkhn× en toutw eferqhsan apistwV proV eme.

8

H Galaad einai poliV ergazomenwn anomian, enedreuousa aima.

9

Kai wV stifh lhstwn paramoneuonta anqrwpon, outwV o sullogoV twn ierewn foneuousin en th odw mecri Sucem× dioti epraxan aiscra.

10

En tw oikw Israhl eidon frikhn× ekei einai h porneia tou Efraim× o Israhl emianqh.

11

Kai dia se, Iouda, diwrisqh qerismoV, otan egw epistreyw thn aicmalwsian tou laou mou.

Hosea 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: