Modern Greek Bible

Hosea 4

Hosea

Return to Index

Chapter 5

1

[] Akousate touto, iereiV, kai prosexate, oikoV Israhl, kai dote akroasin, oikoV basilewV× dioti proV esaV einai krisiV× epeidh estaqhte pagiV epi Mispa kai diktuon hplwmenon epi to Qabwr.

2

Kai oi agreuonteV ekamon baqeian sfaghn× all' egw qelw paideusei pantaV autouV.

3

Egw egnwrisa ton Efraim, kai o Israhl den einai kekrummenoV ap' emou× dioti twra porneueiV, Efraim, kai emianqh o Israhl.

4

Den afinousin autouV ai praxeiV autwn na epistreywsin eiV ton Qeon autwn× dioti to pneuma thV porneiaV einai en mesw autwn kai den egnwrisan ton Kurion.

5

Kai h uperhfania tou Israhl marturei kata proswpon autou× dia touto o Israhl kai o Efraim qelousi pesei en th anomia autwn× o IoudaV eti qelei pesei met' autwn.

6

Meta twn poimniwn autwn kai meta twn agelwn autwn qelousin upagei dia na zhthswsi ton Kurion× alla den qelousin eurei× apemakrunqh ap' autwn.

7

Eferqhsan apistwV proV ton Kurion× dioti egennhsan tekna allotria× twra de eiV mhn qelei katafagei autouV kai taV klhronomiaV autwn.

8

[] Salpisate keratinhn en Gabaa, salpigga en Rama× hchsate dunata en Baiq-auen× katopin sou, Beniamin.

9

O Efraim qelei eisqai hrhmwmenoV en th hmera tou elegcou× metaxu twn fulwn tou Israhl egnwstopoihsa to bebaiwV genhsomenon×

10

oi arconteV Iouda egeinan wV oi metatopizonteV oria× ep' autouV qelw ekcusei wV udata thn orghn mou.

11

Katedunasteuqh o Efraim, sunetribh en th krisei dioti ekousiwV uphge katopin prostagmatoV×

12

dia touto egw qelw eisqai wV sarakion eiV ton Efraim kai wV skwlhx eiV ton oikon Iouda.

13

Kai eiden o Efraim thn noson autou kai o IoudaV to elkoV autou, kai uphgen o Efraim proV ton Assurion kai apesteile proV ton basilea Iareib× all' outoV den hdunhqh na saV iatreush oude na saV apallaxh apo tou elkouV saV.

14

Dioti egw qelw eisqai wV lewn eiV ton Efraim kai wV skumnoV leontoV eiV ton oikon Iouda× egw, egw qelw diasparaxei kai anacwrhsei× qelw labei, kai den qelei uparcei o eleuqerwn.

15

Qelw upagei, qelw epistreyei eiV ton topon mou, ewsou gnwriswsi to egklhma autwn kai zhthswsi to proswpon mou× en th qliyei autwn qelousin orqrisei proV eme.

Hosea 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: