Modern Greek Bible

Hosea 3

Hosea

Return to Index

Chapter 4

1

[] Akousate ton logon tou Kuriou, uioi Israhl× dioti o KurioV ecei krisin meta twn katoikwn thV ghV, epeidh den uparcei alhqeia oude eleoV oude gnwsiV Qeou epi thV ghV.

2

Epiorkia kai yeudoV kai fonoV kai kloph kai moiceia eplhmmurhsan, kai aimata eggizousin epi aimata.

3

Dia touto qelei penqhsei h gh, kai paV o katoikwn en auth qelei lipoyuchsei, meta twn qhriwn tou agrou kai meta twn peteinwn tou ouranou× eti kai oi icqueV thV qalasshV qelousin ekleiyei.

4

Plhn aV mh antilegh mhdeiV mhd' aV elegch ton allon× dioti o laoV sou einai wV oi antilegonteV eiV ton ierea.

5

Dia touto qeleiV olisqhsei thn hmeran, kai meta sou qelei olisqhsei kai o profhthV thn nukta, kai qelw afanisei thn mhtera sou.

6

[] O laoV mou hfanisqh di' elleiyin gnwsewV× epeidh su aperriyaV thn gnwsin kai egw aperriya se apo tou na ierateuhV eiV eme× epeidh elhsmonhsaV ton nomon tou Qeou sou, kai egw qelw lhsmonhsei ta tekna sou.

7

KaqwV eplhqunan, outwV hmarthsan eiV eme× thn doxan autwn eiV atimian qelw metabalei.

8

Trwgousi taV amartiaV tou laou mou kai ecousi proshlwmenhn thn yuchn autwn eiV thn anomian autwn.

9

Dia touto qelei eisqai, kaqwV o laoV, outw kai o iereuV× kai qelw episkefqh ep' autouV taV odouV autwn kai antapodwsei eiV autouV taV praxeiV autwn.

10

Dioti qelousi trwgei kai den qelousi cortazesqai, qelousi porneuei kai den qelousi plhqunesqai× epeidh egkatelipon to na latreuwsi ton Kurion.

11

Porneia kai oinoV kai meqh afairousi thn kardian.

12

[] O laoV mou erwta ta xula autou, kai h rabdoV autou apokrinetai proV auton× dioti to pneuma thV porneiaV eplanhsen autouV kai eporneusan ekklinonteV apo tou Qeou autwn.

13

Qusiazousin epi taV korufaV twn orewn kai qumiazousin epi touV lofouV, upo taV druV kai leukaV kai terebinqouV, dioti h skia autwn einai kalh dia touto ai qugatereV saV qelousi porneusei kai ai numfai saV qelousi moiceusei.

14

Den qelw timwrhsei taV qugateraV saV otan porneuswsin oude taV numfaV saV otan moiceuswsi, dioti autoi apocwrizontai meta twn pornwn kai qusiazousi meta twn aselgwn× dia touto o laoV o asunetoV qelei katakrhmnisqh.

15

Ean su, Israhl, porneuhV, toulaciston aV mh anomhsh o IoudaV× mh upagete loipon eiV Galgala mhd' anabainete eiV Baiq-auen mhde omnuete, Zh o KurioV.

16

Dioti o Israhl apeskirthsen wV damaliV aposkirtwsa× twra qelei boskhsei autouV o KurioV wV arnia en topw platei.

17

O Efraim prosekollhqh eiV ta eidwla× afhsate auton.

18

To poton autwn wxunisen× olwV edoqhsan eiV thn porneian× oi uperaspistai authV w thV aiscunhV, agapwsi to Dote.

19

O anemoV qelei susfigxei authn en taiV pteruxin autou, kai qelousi kataiscunqh dia taV qusiaV autwn.

Hosea 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: