Modern Greek Bible

Hosea 2

Hosea

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai eipe KurioV proV eme, Upage eti, agaphson gunaika, htiV kaitoi agapwmenh upo tou filou authV einai moicaliV, kata thn agaphn tou Kuriou proV touV uiouV Israhl, oitineV omwV epiblepousin eiV qeouV allotriouV kai agapwsi fialaV oinou.

2

Kai emisqwsa authn eiV emauton dia dekapente arguria kai en comor kriqhV kai hmisu comor kriqhV.

3

Kai eipa proV authn, QeleiV kaqhsei di' eme pollaV hmeraV× den qeleiV porneusei kai den qeleiV eisqai di' allon× kai egw omoiwV qelw eisqai dia se.

4

Dioti oi uioi Israhl qelousi kaqhsei pollaV hmeraV cwriV basilewV kai cwriV arcontoV kai cwriV qusiaV kai cwriV agalmatoV kai cwriV efod kai qerafeim.

5

Meta tauta qelousin epistreyei oi uioi Israhl kai qelousi zhthsei Kurion ton Qeon autwn kai Dabid ton basilea autwn× kai qelousi fobeisqai ton Kurion kai thn agaqothta autou en taiV escataiV hmeraiV.

Hosea 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: