Modern Greek Bible

Hosea 1

Hosea

Return to Index

Chapter 2

1

[] Eipate proV touV adelfouV saV, Ammi, kai proV taV adelfaV saV, Roucamma.

2

Kriqhte meta thV mhtroV saV, kriqhte× dioti auth den einai gunh mou kai egw den eimai anhr authV× aV afairesh loipon taV porneiaV authV ap' emprosqen authV kai taV moiceiaV authV ek mesou twn mastwn authV×

3

mhpote ekdusaV gumnwsw authn kai apokatasthsw authn kaqwV en th hmera thV gennhsewV authV, kai qesw authn wV erhmon kai katasthsw authn wV ghn anudron kai qanatwsw authn en diyh.

4

Kai den qelw elehsei ta tekna authV× epeidh einai tekna porneiaV.

5

Dioti h mhthr autwn eporneusen× h sullabousa auta epraxen aiscunhn× dioti eipe, Qelw upagei katopin twn erastwn mou, oitineV moi didousi ton arton mou kai to udwr mou, to mallion mou kai to linarion mou, to elaion mou kai ta pota mou.

6

[] Dia touto, idou, egw qelw fraxei thn odon sou me akanqaV kai oikodomhsei fragmon, dia na mh eurh taV odouV authV.

7

Kai qelei trexei katopin twn erastwn authV kai den qelei fqasei autouV, kai qelei zhthsei autouV kai den qelei eurei× tote qelei eipei, Qelw upagei kai epistreyei proV ton prwton mou andra× dioti kalhteron hto tote eiV eme para twra.

8

Kai auth den egnwrizen oti egw edwka eiV authn ton siton kai ton oinon kai to elaion, kai eplhquna to argurion eiV authn kai to crusion, me ta opoia kateskeuasan ton Baal.

9

Dia touto qelw epistreyei kai labei ton siton mou en tw kairw autou kai ton oinon mou en tw diwrismenw kairw autou, kai qelw afairesei to mallion mou kai to linarion mou, ta opoia eice dia na skepazh thn gumnwsin authV.

10

Kai twra qelw apokaluyei thn akaqarsian authV emprosqen twn erastwn authV, kai oudeiV qelei lutrwsei authn ek thV ceiroV mou.

11

Kai qelw katapausei pasan thn eufrosunhn authV, taV eortaV authV, taV neomhniaV authV kai ta sabbata authV kai pasaV taV panhgureiV authV.

12

Kai qelw afanisei taV ampelouV authV kai taV sukaV authV, peri twn opoiwn eipe, Misqwmata mou einai tauta, ta opoia moi edwkan oi erastai mou× kai qelw katasthsei autaV dasoV, kai ta qhria tou agrou qelousi katatrwgei autaV.

13

Kai qelw episkefqh ep' authn taV hmeraV twn Baaleim, kaq ' aV equmiazen eiV autouV kai estolizeto me ta enwtia authV kai ta perideraia authV kai eporeueto katopin twn erastwn authV, eme de elhsmonhse, legei KurioV.

14

[] Dia touto, idou, egw qelw efelkusei authn kai qelw ferei authn eiV thn erhmon kai qelw lalhsei proV thn kardian authV.

15

Kai ekeiqen qelw dwsei eiV authn touV ampelwnaV authV kai thn koilada tou Acwr dia quran elpidoV× kai qelei yallei ekei wV en taiV hmeraiV thV neothtoV authV kai wV en th hmera thV anabasewV authV apo ghV Aiguptou.

16

Kai en th hmera ekeinh, legei KurioV, qeleiV me kalesei, O anhr mou× kai den qeleiV me kalesei pleon, O Baal mou×

17

dioti qelw afairesei ta onomata twn Baaleim apo tou stomatoV authV kai den qelousin anaferesqai pleon ta onomata autwn.

18

Kai en th hmera ekeinh qelw kamei diaqhkhn uper autwn proV ta qhria tou agrou kai proV ta peteina tou ouranou kai ta erpeta thV ghV× toxon de kai romfaian kai polemon qelw suntriyei ek thV ghV kai qelw katoikisei autouV en asfaleia.

19

Kai qelw se mnhsteuqh eiV emauton eiV ton aiwna× kai qelw se mnhsteuqh eiV emauton en dikaiosunh kai en krisei kai en eleei kai en oiktirmoiV×

20

kai qelw se mnhsteuqh eiV emauton en pistei× kai qeleiV gnwrisei ton Kurion.

21

Kai en ekeinh th hmera qelw apokriqh, legei KurioV, qelw apokriqh proV touV ouranouV, kai autoi qelousin apokriqh proV thn ghn×

22

kai h gh qelei apokriqh proV ton siton kai ton oinon kai to elaion× kai tauta qelousin apokriqh proV ton Iezrael.

23

Kai qelw speirei authn di' emauton epi thV ghV× kai qelw elehsei thn ouk hlehmenhn× kai qelw eipei proV ton ou laon mou, LaoV mou eisai× kai autoi qelousin eipei, QeoV mou eisai.

Hosea 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: