Modern Greek Bible

Daniel 12

Hosea

Return to Index

Chapter 1

1

[] O logoV tou Kuriou o genomenoV proV Wshe ton uion tou Behri, en taiV hmeraiV Oziou, Iwaqam, Acaz kai Ezekiou, basilewn tou Iouda, kai en taiV hmeraiV Ieroboam, uiou tou IwaV, basilewV tou Israhl.

2

[] Arch tou logou tou Kuriou dia tou Wshe. Kai eipe KurioV proV ton Wshe, Upage, labe eiV seauton gunaika porneiaV kai tekna porneiaV× dioti h gh kateporneuse, ekklinasa apo opisqen tou Kuriou.

3

Kai uphge kai elabe thn Gomer, qugatera tou Debhlaim× kai sunelabe kai egennhsen eiV auton uion.

4

Kai eipe KurioV proV auton, Kaleson to onoma autou Iezrael× dioti eti oligon kai qelw ekdikhsei to aima tou Iezrael epi ton oikon Ihou, kai qelw katapausei thn basileian tou oikou Israhl.

5

Kai en th hmera ekeinh qelw suntriyei to toxon tou Israhl en th koiladi tou Iezrael.

6

Kai sunelaben eti kai egennhse qugatera. Kai eipe proV auton, Kaleson to onoma authV Lo-roucamma× dioti den qelw elehsei pleon ton oikon Israhl alla qelw shkwsei autouV diolou.

7

Ton de oikon Iouda qelw elehsei kai qelw swsei autouV dia Kuriou tou Qeou autwn, kai den qelw swsei autouV dia toxou oude dia romfaiaV oude dia polemou, dia ippwn oude dia ippewn.

8

[] Kai afou apegalaktise thn Lo-roucamma, sunelabe kai egennhsen uion.

9

Kai eipe KurioV, Kaleson to onoma autou Lo-ammi× dioti seiV den eisqe laoV mou kai egw den qelw eisqai umwn.

10

O ariqmoV omwV twn uiwn Israhl qelei eisqai wV h ammoV thV qalasshV, htiV den dunatai na metrhqh oude na exariqmhqh kai en tw topw opou elecqh proV autouV, den eisqe laoV mou, ekei qelei lecqh proV autouV, Uioi tou Qeou tou zwntoV.

11

Tote qelousi sunacqh omou oi uioi Iouda kai oi uioi Israhl, kai qelousi katasthsei eiV eautouV archgon ena, kai qelousin anabh ek thV ghV× dioti megalh qelei eisqai h hmera tou Iezrael.

Hosea 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: