Modern Greek Bible

Daniel 11

Daniel

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai en tw kairw ekeinw qelei egerqh Micahl, o arcwn o megaV, o istamenoV uper twn uiwn tou laou sou× kai qelei eisqai kairoV qliyewV, opoia pote den egeinen afou uphrxen eqnoV, mecriV ekeinou tou kairou× kai en tw kairw ekeinw qelei diaswqh o laoV sou, paV ostiV eureqh gegrammenoV en tw bibliw.

2

Kai polloi ek twn koimwmenwn en tw cwmati thV ghV qelousin exegerqh, oi men eiV aiwnion zwhn, oi de eiV oneidismon kai eiV kataiscunhn aiwnion.

3

Kai oi sunetoi qelousin eklamyei wV h lamprothV tou sterewmatoV× kai oi epistrefonteV pollouV eiV dikaiosunhn wV oi astereV, eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

4

Kai su, Danihl, egkleison touV logouV kai sfragison to biblion, ewV tou escatou kairou× tote polloi qelousi peritrecei kai h gnwsiV qelei plhqunqh.

5

[] Kai egw o Danihl eqewrhsa kai idou, istanto duo alloi, eiV enteuqen epi tou ceilouV tou potamou kai eiV ekeiqen epi tou ceilouV tou potamou.

6

Kai eipen o eiV proV ton andra ton endedumenon lina, ostiV hto epanwqen twn udatwn tou potamou, EwV pote qelei eisqai to teloV twn qaumasiwn toutwn;

7

Kai hkousa ton andra ton endedumenon lina, ostiV hto epanwqen twn udatwn tou potamou, ote uywse thn dexian autou kai thn aristeran autou eiV ton ouranon kai wmosen eiV ton zwnta eiV ton aiwna, oti qelei eisqai eiV kairon, kairouV kai hmisu kairou× kai otan suntelesqh o diaskorpismoV thV dunamewV tou agiou laou, panta tauta qelousin ekplhrwqh.

8

Kai egw hkousa, alla den enohsa× tote eipon, Kurie mou, poion to teloV toutwn;

9

Kai eipe, Upage, Danihl× dioti oi logoi einai kekleismenoi kai esfragismenoi ewV tou escatou kairou.

10

Polloi qelousi kaqarisqh kai leukanqh kai dokimasqh× kai oi asebeiV qelousin asebei× kai oudeiV ek twn asebwn qelei nohsei× all' oi sunetoi qelousi nohsei.

11

Kai apo tou kairou, kaq' on h pantoteinh qusia afaireqh kai to bdelugma thV erhmwsewV sthqh, qelousin eisqai hmerai ciliai diakosiai kai enenhkonta.

12

MakarioV ostiV upomeinh kai fqash eiV hmeraV ciliaV triakosiaV kai triakonta pente.

13

Alla su upage, ewV tou telouV× kai qeleiV anapauqh kai qeleiV staqh en tw klhrw sou eiV to teloV twn hmerwn.

Hosea 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: