Modern Greek Bible

Daniel 9

Daniel

Return to Index

Chapter 10

1

[] En tw tritw etei tou Kurou, basilewV thV PersiaV, apekalufqh logoV eiV ton Danihl, tou opoiou to onoma eklhqh Baltasasar× kai o logoV hto alhqinoV kai h dunamiV twn legomenwn megalh× kai katelabe ton logon kai ennohse thn optasian.

2

En taiV hmeraiV ekeinaiV egw o Danihl hmhn penqwn treiV oloklhrouV ebdomadaV.

3

Arton epiqumhton den efagon kai kreaV kai oinoV den eishlqen eiV to stoma mou oude hleiya emauton pantelwV, mecri sumplhrwsewV triwn oloklhrwn ebdomadwn.

4

Kai thn eikosthn tetarthn hmeran tou prwtou mhnoV, enw hmhn para thn ocqhn tou megalou potamou, ostiV einai o TigriV,

5

eshkwsa touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou, eiV anqrwpoV endedumenoV lina kai ai osfueV autou hsan periezwsmenai me crusion kaqaron tou Oufaz,

6

to de swma autou hto wV bhrullion, kai to proswpon autou wV qea astraphV, kai oi ofqalmoi autou wV lampadeV puroV, kai oi bracioneV autou kai oi podeV autou wV oyiV calkou stilbontoV, kai h fwnh twn logwn autou wV fwnh oclou.

7

Kai monoV egw o Danihl eidon thn orasin× oi de andreV oi onteV met' emou den eidon thn orasin× alla tromoV megaV epepesen ep' autouV kai efugon dia na krufqwsin.

8

Egw loipon emeina monoV kai eidon thn orasin thn megalhn tauthn, kai den apemeinen iscuV en emoi× kai h akmh mou metestrafh en emoi eiV marasmon kai den emeinen iscuV en emoi.

9

Hkousa omwV thn fwnhn twn logwn autou× kai enw hkouon thn fwnhn twn logwn autou, egw hmhn bebuqismenoV eiV baqun upnon epi proswpon mou kai to proswpon mou epi thn ghn.

10

[] Kai idou, ceir me hggise kai me hgeiren epi ta gonata mou kai taV palamaV twn ceirwn mou.

11

Kai eipe proV eme, Danihl, anhr sfodra agaphte, ennohson touV logouV, touV opoiouV egw lalw proV se, kai sthqi orqoV× dioti proV se apestalhn twra. Kai ote elalhse proV eme ton logon touton, eshkwqhn entromoV.

12

Kai eipe proV eme, Mh fobou, Danihl× dioti apo thV prwthV hmeraV, kaq' hn edwkaV thn kardian sou eiV to na ennohV kai kakouchsai enwpion tou Qeou sou, eishkousqhsan oi logoi sou kai egw hlqon eiV touV logouV sou.

13

Plhn o arcwn thV basileiaV thV PersiaV anqistato eiV eme eikosimian hmeran× all' idou, o Micahl, eiV twn prwtwn arcontwn, hlqe dia na moi bohqhsh× kai egw emeina ekei plhsion twn basilewn thV PersiaV.

14

Kai hlqon na se kamw na katalabhV ti qelei sumbh eiV ton laon sou en taiV escataiV hmeraiV× dioti h orasiV einai eti dia pollaV hmeraV.

15

Kai enw elalei toioutouV logouV proV eme, ebalon to proswpon mou proV thn ghn kai egeina afwnoV.

16

Kai idou, wV qea uiou anqrwpou hggise ta ceilh mou× tote hnoixa to stoma mou kai elalhsa kai eipon proV ton istamenon emprosqen mou, Kurie mou, ex aitiaV thV orasewV sunestrafhsan ta entosqia mou en emoi kai den emeinen iscuV en emoi.

17

Kai pwV dunatai o douloV toutou tou kuriou mou na lalhsh meta tou kuriou mou toutou; en emoi bebaiwV apo tou nun den uparcei oudemia iscuV all' oude pnoh emeinen en emoi.

18

Kai me hggise palin wV qea anqrwpou kai me eniscuse,

19

kai eipe, Mh fobou, anhr sfodra agaphte× eirhnh eiV se× andrizou kai iscue. Kai enw elalei proV eme, eniscuqhn kai eipon, AV lalhsh o kurioV mou× dioti me eniscusaV.

20

Kai eipen, ExeureiV dia ti hlqon proV se; twra de qelw epistreyei na polemhsw meta tou arcontoV thV PersiaV× kai otan exelqw, idou, o arcwn thV ElladoV qelei elqei.

21

Plhn qelw soi anaggeilei to gegrammenon en th grafh thV alhqeiaV× kai den einai oudeiV o agwnizomenoV met' emou uper toutwn, eimh Micahl o arcwn umwn.

Daniel 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: