Modern Greek Bible

Daniel 8

Daniel

Return to Index

Chapter 9

1

[] En tw prwtw etei tou Dareiou, tou uiou tou Assouhrou, ek tou spermatoV twn Mhdwn, ostiV ebasileusen epi to basileion twn Caldaiwn,

2

en tw prwtw etei thV basileiaV autou, egw o Danihl enohsa en toiV biblioiV ton ariqmon twn etwn, peri twn opoiwn o logoV tou Kuriou egeine proV Ieremian ton profhthn, oti hqelon sumplhrwqh ebdomhkonta eth eiV taV erhmwseiV thV Ierousalhm.

3

Kai estreya to proswpon mou proV Kurion ton Qeon, dia na kamw proseuchn kai dehseiV en nhsteia kai sakkw kai spodw×

4

[] kai edehqhn proV Kurion ton Qeon mou kai exwmologhqhn kai eipon, W Kurie, o megaV kai foberoV QeoV, o fulattwn thn diaqhkhn kai to eleoV proV touV agapwntaV auton kai thrountaV taV entolaV autou×

5

hmarthsamen kai hnomhsamen kai hsebhsamen kai apestathsamen kai exeklinamen apo twn entolwn sou kai apo twn krisewn sou.

6

Kai den uphkousamen eiV touV doulouV sou touV profhtaV, oitineV elaloun en tw onomati sou proV touV basileiV hmwn, touV arcontaV hmwn kai touV pateraV hmwn, kai proV panta ton laon thV ghV.

7

EiV se, Kurie, einai h dikaiosunh, eiV hmaV de h aiscunh tou proswpou, wV en th hmera tauth, eiV touV andraV tou Iouda kai eiV touV katoikouV thV Ierousalhm kai eiV panta ton Israhl, touV egguV kai touV makran, kata pantaV touV topouV opou ediwxaV autouV, dia thn parabasin autwn, thn opoian parebhsan eiV se.

8

Kurie, eiV hmaV einai h aiscunh tou proswpou, eiV touV basileiV hmwn, touV arcontaV hmwn kai eiV touV pateraV hmwn, oitineV hmarthsamen eiV se.

9

EiV Kurion ton Qeon hmwn einai oi oiktirmoi kai ai afeseiV× dioti apestathsamen ap' autou,

10

kai den uphkousamen eiV thn fwnhn Kuriou tou Qeou hmwn, na peripatwmen en toiV nomoiV autou, touV opoiouV eqesen enwpion hmwn dia twn doulwn autou twn profhtwn.

11

Kai paV o Israhl parebh ton nomon sou kai exekline dia na mh upakouh eiV thn fwnhn sou× dia touto execuqh ef' hmaV h katara kai o orkoV o gegrammenoV en tw nomw tou MwusewV, doulou tou Qeou× dioti hmarthsamen eiV auton.

12

Kai ebebaiwse touV logouV autou, touV opoiouV elalhsen enantion hmwn kai enantion twn kritwn hmwn, oitineV maV ekrinon, ferwn ef' hmaV kakon mega× dioti den egeinen upokatw pantoV tou ouranou, wV egeinen en Ierousalhm.

13

WV einai gegrammenon en tw nomw MwusewV, apan to kakon touto hlqen ef' hmaV× plhn den edehqhmen enwpion Kuriou tou Qeou hmwn, dia na epistreywmen apo twn anomiwn hmwn kai na prosexwmen eiV thn alhqeian sou×

14

dia touto o KurioV egrhgorhsen epi to kakon kai eferen auto ef' hmaV× dioti dikaioV einai KurioV o QeoV hmwn en pasi toiV ergoiV autou, osa prattei× epeidh hmeiV den uphkousamen eiV thn fwnhn autou.

15

Kai twra, Kurie o QeoV hmwn, ostiV exhgageV ton laon sou ek ghV Aiguptou en ceiri krataia kai ekameV eiV seauton onoma, wV en th hmera tauth, hmarthsamen, hsebhsamen.

16

Kurie, kata pasaV taV dikaiosunaV sou aV apostrafh, deomai, o qumoV sou kai h orgh sou apo thV polewV sou Ierousalhm, tou orouV tou agiou sou× dioti dia taV amartiaV hmwn kai dia taV anomiaV twn paterwn hmwn h Ierousalhm kai o laoV sou katestaqhmen oneidoV eiV pantaV touV perix hmwn.

17

Twra loipon eisakouson, Qee hmwn, thn proseuchn tou doulou sou kai taV dehseiV autou, kai epilamyon to proswpon sou, eneken tou Kuriou, epi to hrhmwmenon agiasthrion sou.

18

Klinon, Qee mou, to wtion sou kai akouson× anoixon touV ofqalmouV sou kai ide taV erhmwseiV hmwn kai thn polin, epi thn opoian eklhqh to onoma sou× dioti hmeiV den prosferomen taV ikesiaV hmwn enwpion sou dia taV dikaiosunaV hmwn, alla dia touV pollouV oiktirmouV sou.

19

Kurie, eisakouson× Kurie, sugcwrhson× Kurie, akroasqhti kai kame× mh cronishV, eneken sou, Qee mou× dioti to onoma sou eklhqh epi thn polin sou kai epi ton laon sou.

20

[] Kai enw egw elaloun eti kai proshucomhn kai exwmologoumhn thn amartian mou kai thn amartian tou laou mou Israhl, kai proseferon thn ikesian mou enwpion Kuriou tou Qeou mou peri tou orouV tou agiou tou Qeou mou,

21

kai enw egw elaloun eti en th proseuch, o anhr Gabrihl, ton opoion eidon en th orasei kat' arcaV, petwn tacewV me hggise peri thn wran thV esperinhV qusiaV×

22

kai me sunetise kai elalhse met' emou kai eipe, Danihl, twra exhlqon dia na se kamw na labhV sunesin.

23

En th arch twn ikesiwn sou exhlqen h prostagh kai egw hlqon na deixw touto eiV se× dioti eisai sfodra agaphtoV× dia touto ennohson ton logon kai katalabe thn optasian.

24

Ebdomhkonta ebdomadeV diwrisqhsan epi ton laon sou kai epi thn polin thn agian sou, dia na suntelesqh h parabasiV kai na teleiwswsin ai amartiai, kai na geinh exilewsiV peri thV anomiaV kai na eisacqh dikaiosunh aiwnioV kai na sfragisqh orasiV kai profhteia kai na crisqh o AgioV twn agiwn.

25

Gnwrison loipon kai katalabe oti apo thV exeleusewV thV prostaghV tou na anoikodomhqh h Ierousalhm ewV tou Cristou tou hgoumenou qelousin eisqai ebdomadeV epta kai ebdomadeV exhkonta duo× qelei oikodomhqh palin h plateia kai to teicoV, malista en kairoiV stenocwriaV.

26

Kai meta taV exhkonta duo ebdomadaV qelei ekkoph o CristoV, plhn ouci di' eauton× kai o laoV tou hgoumenou, ostiV qelei elqei, qelei afanisei thn polin kai to agiasthrion× kai to teloV authV qelei elqei meta kataklusmou, kai ewV tou telouV tou polemou einai diwrismenoi afanismoi.

27

Kai qelei sterewsei thn diaqhkhn eiV pollouV en mia ebdomadi× kai en tw hmisei thV ebdomadoV qelei pausei h qusia kai h prosfora, kai epi to pterugion tou Ierou qelei eisqai to bdelugma thV erhmwsewV, kai ewV thV sunteleiaV tou kairou qelei doqh dioria epi thn erhmwsin.

Daniel 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: