Modern Greek Bible

Daniel 7

Daniel

Return to Index

Chapter 8

1

[] En tw tritw etei thV basileiaV tou basilewV Baltasar orasiV efanh eiV eme, eiV eme ton Danihl, meta thn eiV eme faneisan proteron.

2

Kai eidon en th orasei× kai ote eidon, hmhn en SousoiV th basileuoush th en th eparcia Elam× kai eidon en th orasei kai egw hmhn plhsion tou potamou Oulai.

3

Kai eshkwsa touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou, istato emprosqen tou potamou krioV eiV ecwn kerata× kai ta kerata hsan uyhla, to en omwV uyhloteron tou allou× kai to uyhloteron exefutrwsen usteron.

4

Eidon ton krion keratizonta proV dusin kai proV borran kai proV noton× kai ouden qhrion hdunato na staqh emprosqen autou kai den uphrcen o eleuqerwn ek thV ceiroV autou× all' ekamne kata thn qelhsin autou kai emegalunqh.

5

Enw de egw eskeptomhn, idou, tragoV hrceto apo thV dusewV epi proswpon pashV thV ghV kai den hggize to edafoV× kai o tragoV eice keraV periblepton metaxu twn ofqalmwn autou.

6

Kai hlqen ewV tou kriou tou econtoV ta duo kerata, ton opoion eidon istamenon emprosqen tou potamou, kai edrame proV auton en th ormh thV dunamewV autou.

7

Kai eidon auton oti eplhsiasen eiV ton krion kai exhgriwqh kat' autou kai ektuphse ton krion kai sunetriye ta duo kerata autou× kai den hto dunamiV en tw kriw na staqh emprosqen autou, all' erriyen auton kata ghV kai katepathsen auton× kai den uphrcen o eleuqerwn ton krion ek thV ceiroV autou.

8

Dia touto o tragoV emegalunqh sfodra× kai ote enedunamwqh, sunetribh to keraV to mega× kai ant' autou anebhsan tessara alla periblepta proV touV tessaraV anemouV tou ouranou.

9

Kai ek tou enoV ex autwn exhlqen en keraV mikron, to opoion emegalunqh kaq' uperbolhn proV ton noton kai proV thn anatolhn kai proV thn ghn thV doxhV×

10

kai emegalunqh ewV tou strateumatoV tou ouranou× kai erriyen eiV thn ghn meroV ek thV stratiaV kai ek twn asterwn kai katepathsen auta×

11

malista emegalunqh ewV kata tou arcontoV tou strateumatoV× kai afhresen ap' autou thn pantoteinhn qusian, kai to agion katoikhthrion autou kateblhqh×

12

kai to strateuma paredoqh eiV auton meta thV pantoteinhV qusiaV ex aitiaV thV parabasewV, kai erriye kata ghV thn alhqeian× kai epraxe kai euwdwqh.

13

Tote hkousa agiou tinoV lalountoV× kai alloV agioV elege proV ton deina lalounta, EwV pote qelei diarkei orasiV h peri thV pantoteinhV qusiaV kai thV parabasewV, htiV ferei thn erhmwsin, kai to agiasthrion kai to strateuma paradidontai eiV katapathsin;

14

Kai eipe proV eme, EwV duo ciliadwn kai triakosiwn hmeronuktiwn× tote to agiasthrion qelei kaqarisqh.

15

[] Kai ote egw o Danihl eidon thn orasin kai ezhtoun thn ennoian, tote idou, estaqh emprosqen mou wV qea anqrwpou×

16

kai hkousa fwnhn anqrwpou en mesw tou Oulai, htiV ekraxe kai eipe, Gabrihl, kame ton anqrwpon touton na ennohsh thn orasin.

17

Kai hlqe plhsion opou istamhn× kai ote hlqen, etromaxa kai epeson epi proswpon mou× o de eipe proV eme, Ennohson, uie anqrwpou× dioti h orasiV einai dia touV escatouV kairouV.

18

Kai enw elalei proV eme, egw hmhn bebuqismenoV eiV baqun upnon me to proswpon mou epi thn ghn× plhn me hggise kai me ekame na staqw orqioV.

19

Kai eipen, Idou, egw qelw se kamei na gnwrishV ti qelei sumbh en toiV escatoiV thV orghV× dioti en tw wrismenw kairw qelei eisqai to teloV.

20

O krioV, ton opoion eideV, o ecwn ta duo kerata, einai oi basileiV thV MhdiaV kai thV PersiaV.

21

Kai o tricwtoV tragoV einai o basileuV thV ElladoV× kai to keraV to mega, to metaxu twn ofqalmwn autou, autoV einai o prwtoV basileuV.

22

To de oti sunetribh kai anebhsan tessara ant' autou, dhloi oti tessara basileia qelousin egerqh ek tou eqnouV toutou× plhn ouci kata thn dunamin autou.

23

Kai en toiV escatoiV kairoiV thV basileiaV autwn, otan ai anomiai fqaswsin eiV to plhreV, qelei egerqh basileuV sklhroproswpoV kai sunetoV eiV panourgiaV.

24

Kai h dunamiV autou qelei eisqai iscura, ouci omwV ex idiaV autou dunamewV× kai qelei afanizei exaisiwV kai qelei euodousqai kai katorqonei kai qelei afanizei touV iscurouV kai ton laon ton agion.

25

Kai dia thV panourgiaV autou qelei kamei na euodoutai h apath en th ceiri autou× kai qelei megalunqh en th kardia autou kai en eirhnh qelei afanisei pollouV× kai qelei shkwqh kata tou ArcontoV twn arcontwn× plhn qelei suntrifqh aneu ceiroV.

26

Kai h rhqeisa orasiV peri twn hmeronuktiwn einai alhqhV× su loipon sfragison thn orasin, dioti einai dia hmeraV pollaV.

27

Kai egw o Danihl elipoqumhsa kai hmhn asqenhV hmeraV tinaV× meta tauta eshkwqhn kai ekamnon ta erga tou basilewV× eqaumazon de dia thn orasin kai den uphrcen o ennown.

Daniel 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: