Modern Greek Bible

Daniel 6

Daniel

Return to Index

Chapter 7

1

[] En tw prwtw etei tou Baltasar basilewV thV BabulwnoV o Danihl eiden enupnion kai oraseiV thV kefalhV autou epi thV klinhV autou× tote egraye to enupnion kai dihghqh to kefalaion twn logwn.

2

O Danihl elalhse kai eipen, Egw eqewroun en tw oramati mou thn nukta kai idou oi tessareV anemoi tou ouranou sunefwrmhsan epi thn qalassan thn megalhn.

3

Kai tessara qhria megala anebhsan ek thV qalasshV, diaferonta ap' allhlwn.

4

To prwton hto wV lewn kai eice pterugaV aetou× eqewroun ewsou apespasqhsan ai pterugeV autou, kai eshkwqh apo thV ghV kai estaqh epi touV podaV wV anqrwpoV, kai kardia anqrwpou edoqh eiV auto.

5

Kai idou, epeita qhrion deuteron omoion me arkton, kai eshkwqh kata to en plagion, kai eice treiV pleuraV en tw stomati autou metaxu twn odontwn autou× kai elegon outw proV auto× Shkwqhti, katafage sarkaV pollaV.

6

Meta touto eqewroun kai idou, eteron wV leopardaliV, econ epi ta nwta autou tessaraV pterugaV pthnou× to qhrion eicen eti tessaraV kefalaV× kai edoqh exousia eiV auto.

7

Meta touto eidon en toiV oramasi thV nuktoV kai idou, qhrion tetarton, tromeron kai kataplhktikon kai iscuron sfodra× kai eice megalouV sidhrouV odontaV× katetrwge kai katesuntribe kai katepatei to upoloipon me touV podaV autou× kai auto hto diaforon pantwn twn qhriwn twn pro autou× kai eice deka kerata.

8

Parethroun ta kerata kai idou, eteron mikron keraV anebh metaxu autwn, emprosqen tou opoiou tria ek twn prwtwn keratwn exerrizwqhsan× kai idou, en tw kerati toutw hsan ofqalmoi wV ofqalmoi anqrwpou kai stoma laloun pragmata megala.

9

[] Eqewroun ewV otou oi qronoi eteqhsan kai o PalaioV twn hmerwn ekaqhse, tou opoiou to enduma hto leukon wV ciwn kai ai triceV thV kefalhV autou wV mallion kaqaron× o qronoV autou hto wV flox puroV, oi trocoi autou wV pur kataflegon.

10

PotamoV puroV exhrceto kai dieceeto ap' emprosqen autou× ciliai ciliadeV uphretoun eiV auton kai muriai muriadeV paristanto enwpion autou× to krithrion ekaqhse kai ta biblia anewcqhsan.

11

Eqewroun tote ex aitiaV thV fwnhV twn megalwn logwn, touV opoiouV to keraV elalei, eqewroun ewsou eqanatwqh to qhrion kai to swma autou apwlesqh kai edoqh eiV kausin puroV.

12

Peri de twn loipwn qhriwn, h exousia autwn afhreqh× plhn paratasiV zwhV edoqh eiV auta ewV kairou kai cronou.

13

Eidon en oramasi nuktoV kai idou, wV UioV anqrwpou hrceto meta twn nefelwn tou ouranou kai efqasen ewV tou Palaiou twn hmerwn kai eishgagon auton enwpion autou.

14

Kai eiV auton edoqh h exousia kai h doxa kai h basileia, dia na latreuwsin auton panteV oi laoi, ta eqnh kai ai glwssai× h exousia autou einai exousia aiwnioV, htiV den qelei parelqei, kai h basileia autou, htiV den qelei fqarh.

15

[] Efrixe to pneuma emou tou Danihl entoV tou swmatoV mou kai ai oraseiV thV kefalhV mou me etaratton.

16

Eplhsiasa eiV ena twn paristamenwn kai ezhtoun na maqw par' autou thn alhqeian pantwn toutwn. Kai elalhse proV eme kai moi efanerwse thn ermhneian twn pragmatwn.

17

Tauta ta megala qhria, ta opoia einai tessara, einai tessareV basileiV, oitineV qelousin egerqh ek thV ghV.

18

All' oi agioi tou Uyistou qelousi paralabei thn basileian kai qelousin ecei to basileion eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV.

19

Tote hqelon na maqw thn alhqeian peri tou tetartou qhriou, to opoion hto diaforon apo pantwn twn allwn, kaq' uperbolhn tromeron, tou opoiou oi odonteV hsan sidhroi kai oi onuceV autou calkinoi× katetrwge, katesuntribe kai katepatei to upoloipon me touV podaV autou×

20

kai peri twn deka keratwn, ta opoia hsan en th kefalh autou kai peri tou allou, to opoion anebh kai emprosqen tou opoiou epeson tria× peri tou keratoV legw ekeinou, to opoion eicen ofqalmouV kai stoma laloun megala pragmata, tou opoiou h oyiV hto rwmalewtera para twn suntrofwn autou.

21

Eqewroun, kai to keraV ekeino ekamne polemon meta twn agiwn kai uperiscue kat' autwn×

22

ewsou hlqen o PalaioV twn hmerwn kai edoqh h krisiV eiV touV agiouV tou Uyistou× kai o kairoV efqase kai oi agioi elabon thn basileian.

23

Kai ekeinoV eipe, to qhrion to tetarton qelei eisqai h tetarth basileia epi thV ghV, htiV qelei diaferei apo paswn twn basileiwn, kai qelei katafagei pasan thn ghn kai qelei katapathsei authn kai katasuntriyei authn.

24

Kai ta deka kerata einai deka basileiV, oitineV qelousin egerqh ek thV basileiaV tauthV× kai katopin autwn alloV qelei egerqh× kai autoV qelei diaferei twn prwtwn kai qelei upotaxei treiV basileiV.

25

Kai qelei lalhsei logouV enantion tou Uyistou, kai qelei katatrecei touV agiouV tou Uyistou, kai qelei dianohqh na metaballh kairouV kai nomouV× kai qelousi doqh eiV thn ceira autou mecri kairou kai kairwn kai hmiseoV kairou.

26

Krithrion omwV qelei kaqhsei, kai qelei afaireqh h exousia autou, dia na fqarh kai na afanisqh ewV telouV.

27

Kai h basileia kai h exousia kai h megalwsunh twn basileiwn twn upokatw pantoV tou ouranou qelei doqh eiV ton laon twn agiwn tou Uyistou, tou opoiou h basileia einai basileia aiwnioV, kai pasai ai exousiai qelousi latreusei kai upakousei eiV auton.

28

EwV entauqa einai to teloV tou pragmatoV. Oson di' eme ton Danihl, oi dialogismoi mou polu me etaratton kai h oyiV mou hlloiwqh en emoi× plhn sunethrhsa to pragma en th kardia mou.

Daniel 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: