Modern Greek Bible

Daniel 5

Daniel

Return to Index

Chapter 6

1

[] Areston efanh eiV ton Dareion na katasthsh epi tou basileiou ekaton eikosi satrapaV, dia na hnai ef' olou tou basileiou×

2

kai ep' autouV treiV proedrouV, eiV twn opoiwn hto o Danihl, dia n' apodidwsi logon eiV autouV oi satrapai outoi, kai o basileuV na mh zhmionhtai.

3

Tote o Danihl outoV proetimhqh uper touV proedrouV kai satrapaV, dioti pneuma exocon hto en autw× kai o basileuV estocasqh na katasthsh auton ef' olou tou basileiou.

4

Oi de proedroi kai oi satrapai ezhtoun na eurwsi profasin kata tou Danihl ek twn upoqesewn thV basileiaV× plhn den hdunanto na eurwsin oudemian profasin oude amarthma× dioti hto pistoV, kai den eureqh en autw ouden sfalma oude amarthma.

5

Kai eipon oi anqrwpoi outoi, den qelomen eurei profasin kata tou Danihl toutou, ektoV ean eurwmen ti enantion autou ek tou nomou tou Qeou autou.

6

[] Tote oi proedroi kai oi satrapai outoi sunhcqhsan eiV ton basilea kai eipon outw proV auton× Basileu Dareie, zhqi eiV ton aiwna.

7

PanteV oi proedroi tou basileiou, oi dioikhtai kai oi satrapai, oi aulikoi kai oi toparcai, sunebouleuqhsan na ekdoqh basilikon yhfisma kai na sthricqh apagoreusiV, oti ostiV kamh aithsin tina par' opoioudhpote qeou h anqrwpou, ewV triakonta hmerwn, ektoV para sou, basileu, outoV na rifqh eiV ton lakkon twn leontwn×

8

twra loipon, basileu, kame thn apagoreusin kai upograyon to yhfisma, dia na mh allacqh, kata ton nomon twn Mhdwn kai Perswn, ostiV den akuroutai.

9

Oqen o basileuV DareioV upegraye thn grafhn kai thn apagoreusin.

10

Kai o Danihl, kaqwV emaqen oti upegrafh h grafh, eishlqen eiV ton oikon autou× kai ecwn taV quridaV tou koitwnoV autou anewgmenaV proV thn Ierousalhm, epipten epi ta gonata autou triV thV hmeraV, proseucomenoV kai doxologwn enwpion tou Qeou autou, kaqwV ekamne proteron.

11

[] Tote oi anqrwpoi ekeinoi sunhcqhsan kai eurhkan ton Danihl kamnonta aithsin kai iketeuonta enwpion tou Qeou autou.

12

Oqen proselqonteV elalhsan emprosqen tou basilewV peri thV basilikhV apagoreusewV legonteV, Den upegrayaV apofasin, oti paV anqrwpoV, ostiV kamh aithsin par' opoioudhpote qeou h anqrwpou, ewV triakonta hmerwn, ektoV para sou, basileu, qelei rifqh eiV ton lakkon twn leontwn; O basileuV apekriqh kai eipen, AlhqinoV einai o logoV, kata ton nomon twn Mhdwn kai Perswn, ostiV den akuroutai.

13

Tote apekriqhsan kai eipon emprosqen tou basilewV, O Danihl ekeinoV, o ek twn uiwn thV aicmalwsiaV tou Iouda, den se sebetai, basileu, oude thn apofasin thn opoian upegrayaV, alla kamnei thn dehsin autou triV thV hmeraV.

14

Tote o basileuV, wV hkouse touV logouV, eluphqh polu ep' autw kai efrontizen egkardiwV peri tou Danihl na eleuqerwsh auton, kai hgwnizeto mecri thV dusewV tou hliou dia na lutrwsh auton.

15

Tote oi anqrwpoi ekeinoi sunhcqhsan eiV ton basilea kai eipon proV auton, Exeure, basileu, oti o nomoV twn Mhdwn kai Perswn einai, oudemia apagoreusiV oute diatagh, thn opoian o basileuV kamh, na akuroutai.

16

Tote o basileuV prosetaxe kai eferan ton Danihl kai erriyan auton eiV ton lakkon twn leontwn. Elalhse de o basileuV kai eipe proV ton Danihl, O QeoV sou, ton opoion su latreueiV akatapaustwV, autoV qelei se eleuqerwsei.

17

Kai eferqh eiV liqoV kai epeteqh epi to stoma tou lakkou, kai o basileuV esfragisen auton dia thV idiaV autou sfragidoV kai dia thV sfragidoV twn megistanwn autou, dia na mh alloiwqh mhden peri tou Danihl.

18

[] Tote o basileuV uphgen eiV to palation autou kai dienuktereuse nhstikoV kai den eferqhsan emprosqen autou organa mousika, kai o upnoV autou efugen ap' autou.

19

Exhgerqh de o basileuV polla enwriV to prwi kai uphge meta spoudhV eiV ton lakkon twn leontwn.

20

Kai ote hlqen eiV ton lakkon, efwnhse meta fwnhV klauqmhraV proV ton Danihl× kai elalhsen o basileuV kai eipe proV ton Danihl, Danihl, doule tou Qeou tou zwntoV, o QeoV sou, ton opoion su latreueiV akatapaustwV, hdunhqh na se eleuqerwsh ek twn leontwn;

21

Tote elalhsen o Danihl proV ton basilea, Basileu, zhqi eiV ton aiwna.

22

O QeoV mou apesteile ton aggelon autou kai efraxe ta stomata twn leontwn kai den me eblayan, dioti aqwothV eureqh en emoi enwpion autou, kai eti enwpion sou, basileu, ptaisma den epraxa.

23

Tote o basileuV megalwV ecarh ep' autw kai prosetaxe na anabibaswsi ton Danihl ek tou lakkou. Kai anebibasqh o Danihl ek tou lakkou kai oudemia blabh hureqh en autw, dioti eice pistin eiV ton Qeon autou.

24

Tote o basileuV prosetaxe kai eferan touV anqrwpouV ekeinouV, oitineV diebalon ton Danihl, kai erriyan eiV ton lakkon twn leontwn autouV, ta tekna autwn kai taV gunaikaV autwn× kai prin fqaswsin eiV to baqoV tou lakkou, oi leonteV sunhrpasan autouV kai katesuntriyan panta ta osta autwn.

25

[] Tote egraye DareioV o basileuV proV pantaV touV laouV, eqnh kai glwssaV, touV katoikountaV epi pashV thV ghV, Eirhnh aV plhqunqh eiV esaV.

26

Diatagh exedoqh par' emou, en olw tw kratei thV basileiaV mou, na tremwsin oi anqrwpoi kai na fobwntai enwpion tou Qeou tou Danihl× dioti autoV einai QeoV zwn kai diamenwn eiV ton aiwna, kai h basileia autou den qelei fqarh kai h exousia autou qelei eisqai mecri telouV×

27

autoV o eleuqerwthV kai swthr kai poiwn shmeia kai terastia en tw ouranw kai epi thV ghV, ostiV hleuqerwse ton Danihl ek thV dunamewV twn leontwn.

28

Kai euhmerhsen autoV o Danihl en th basileia tou Dareiou kai en th basileia Kurou tou Persou.

Daniel 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: